Закон о високом образовању

Статут Медицинског факултета

Измјена Статута

Измјена Статута 2

Измјена Статута 3

Правилник Алумни организације

Правилник о изради и одбрани дипломског рада

Правилник о кућном реду

Правилник о магистарским студијама

Правилник о раду Библиотеке

Правилник о стицању научног степена доктора медицинских наука

Правилник о раду Етичког комитета

Измјена правилника о раду Етичког комитета

Пословник о раду Наставно-научног вијећа докторских студија

Пословник о раду комисије на трећем циклусу студија

Правилник о накнадама за 3. циклус студија

Правилник о расподјели прихода остварених од школарина за трећи циклус 

Правилник о видео надзору

Правилник о међународној размјени

Правилник о студирању на трећем циклусу студија

Правилник о употреби система електронске евиденције долазака и контроле радног времена  на Медицинском факултету Фоча

Образац за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у академска звања

Образац за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за изборе у академска звања (по новом Закону о високом образовању СЛ. РС  бр.67/20)

Правилник о раду Специјалистичког центра за стоматологију Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву

Пословник о раду Наставно – научног Вијећа Медицинског факултета Фоча

Минимални услови за избор у научно-наставна звања на Универзитету

Акти Универзитета