РEAЛИЗOВAНИ НAУЧНO – ИСTРAЖИВAЧКИ ПРOJEКTИ OДOБРEНИ OД СTРAНE MИНИСTAРСTВA НAУКE И TEХНOЛOГИJE РEПУБЛИКE СРПСКE

Листа пројеката Министарства науке и технологије Републике Српске у 2017. години

 1. Значај молекуларно биолошких метода у праћењу хепатитис Ц вирусне инфекције код пацијената на хемодијализи
 2. Превенција секундарних последица поремећаја слуха, говора и језика код дјеце у источном дијелу Републике Српске
 3. Специфичност везе денталних керамика и композитних цемената
 4. Хронична инфламација код обољелих од парадонтопатије као фактор ризика за настанак атеросклеротских кардиоваскуларних обољења

 Списак пројеката реализованих до 2017. године можете преузети овдје


РEAЛИЗOВAНИ MEЂУНAРOДНИ ПРOJEКTИ

 1. Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education / STINT 561874-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA2-CBHE-SP 2015-2018,
 2. Bosnia and Herzegovina Qualifications Framework for Higher Education – BHQFHE“ 544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES,
 3. Benchmarking as a tool for improvement of higher eduaction performance – 530696-TEMPUS-1-2012-1-BE-TEMPUS-SMGR,
 4. Public health in the Western Balkans – improvement in the field of public health and development of a “One Health” educational and scientific architecture in Western Balkan countries” 544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR,
 5. Embbeding quality assurance in doctoral education in BH. Tempus Project No. 516891-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-SMGR (EQUADE) 2012/2015,
 6. Competency basedCurriculum Reform in Nursing and Caring in WBU. 544169-Tempus-1-2013-1 UK-Tempus-JPCR. 2013-2016,
 7. Studies in Bioenginering Technology and Medical Informatics, 2012,
 8. Equal opportunities for students with special needs in higer education, 2011,
 9. Tempus CM-SCM C010A06-2006 European credit transfer system for BH Medical faculties”-ECTS-BiH2006-2007,
 10. Tempus CM SCM C005A05-2005 “Quality management in Medicine”-QUMAMED. 2005-2006,
 11. Tempus JEP CD JEP 19037-04 “Integrated learning&teaching  in medicine” -INTEL-M. 2005-2008,
 12. Tempus CM SCM C014B06-2006“EU oriented self-assessment report procedures for BH Universities”-EUSER-BIH. 2007-2008,
 13. 158853-Tempus-1-2009-1-BE-tempus EU standards for accreditation of study programs on BH Universities –ESABIH.2010-2013,
 14. Tempus JEP 16072-2001 “Information and communication technologies in health care” INCO-Health. (2002-2004),
 15. “Design of an integral curriculum for undergraduate medical education in BH” DICTUM. (2003-2006),
 16. “Experimental laboratory” na Medicinskom fakultetu Foča. 2003,
 17. “Problem oriented learning in Medicine”. 2004-2005.
 18. Optimization and usage of 3D technology in Medicine and Health Care – learn on experience, M3D. Projekat je finansijran od strane CEI – Central European Initiative,
 19. Development of part-time and short cycle studies in higher education in Bosnia and Herzegovina, ERASMUS+ KA2 (2021-2024),  617421-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP,
 20. Strengthening capacities for the implementation of dual education in BH higher education, DualSCI,  ERASMUS+ KA2 (2019-2022),  610251-EPP-1-2019-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP,
 21. Entreprise Europe Network of Republic of Srpska – COSME – HORIZON2020 (2019-present)