Центар за биомедицинске науке при Медицинском факултету у Фочи располаже са три лабораторије:

  1. Лабораторија за имунологију и биологију ћелије
  2. Лабораторија за експерименталну фармакологију
  3. Лабораторија за молекуларну генетику

Центар за биомедицинске науке Медицинског факултета у Фочи је почео са радом у 2016.години. након што су се створили сви неопходни техничко-материјални услови за рад Лабораторије за имунологију и биологију ћелије.


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИМУНОЛОГИЈУ И БИОЛОГИЈУ ЋЕЛИЈЕ

У лабораторији за имунологију и биологију ћелије у јулу 2016.године купљен је шестоканални проточни цитофлуориметар, марке Attune Acoustic Focusing Cytometer, Termofisher. У 2016. години у лабораторији за имунологију и биологију ћелије уведено је неколико метода детектовања апоптозе (морфолошка анализа апоптозе уз помоћ бојења у Тurk-у, бојења пропидијум јодидом у хипотоном раствору и бојење Annexin FITC/ Propidijum jodidom бојење помоћу којег се одређује фаза апоптозе и некроза ћелија). Уведена је и метода за детекцију митохондријског потенцијала уз помоћ бојења са DioC6), као и метода за одређивање цитотоксичности различитих супастанци уз помоћ МТТ теста. Такође, најзначајнија активност је била везана за фенотипску анализу укупних ћелија или мононуклеарних ћелија хумане крви помоћу моноклонских антитијела коришћењем више параметарске анализе. Уведена је ELISA метода за оидређивање концентрације различитих цитокина. Истовремено је вршено поређење ове методе са технологијом микрокуглица за симултану детекцију 14 цитокина (Flow cytomix метода на проточном цитофлуориметру). Уведене су методе имунохистохемије и имуноцитохемије, троје доктораната трећег циклуса студија са овог факултета били су на тродневној едукацији из ове области на Медицинскомфакултету у Београду. У потпуности је опремљена стерилна соба за рад на ћелијским културама. Тренутно се ради са L929, THp-1, U937 i B16 ћелијским линијама, ћелијској линији матичних ћелија и макрофагној ћелијској линији гдје студенти докторских студија обављају вјежбе у оквиру предмета Принципи добре лабораторијске праксе i раде на својим докторским дисертацијама. У лабораторији ради осам студената докторских студија који похађају смјер – молекуларна медицина.


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ФАРМАКОЛОГИЈУ

У Лабораторији за експерименталну фармакологију на реализацији својих докторских дисертација раде два виша асистента. Реализована су истраживања у сарадњи са Катедром за фармакогнозију Медицинског факултета у Бања Луци. Предмет истраживања је in vitro процјена вазорелаксантног и спазмолитзичког ефекта етарског уља изолованог из различитих биљних органа два представника рода Seseli.


ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ

У Лабораторији за молекуларну генетику у првој половини 2016. године је финализован пројекат „Значај молекуларне биологије у дијагностици и терапији тумора плућа“, одобреног од стране Министарства за науку и технологију Републике Српске.


На основу савремених трендова у биомедицинским истраживањима, предложено је и прихваћено следећих 5 тематских пројеката у наредном петогодишњем периоду.

  1. Матичнећелије и ћелијска терапија у онкологији, регенеративној медицини и стоматологији, координатор: академик Миодраг Чолић
  2. Фармаколошке и молекуларне основе дјеловања лијекова и биолошких продуката на нормалне и туморске ћелије, координатор: доц. др Драгана Дракул
  3. Цитокомпатибилност и имуномодулацијска својства наноматеријала, координатор: академик Миодраг Чолић
  4. Клиничке, патофизиолошке и молекуларно-генетске основе повреда и болести, координатор: Проф. др Дејан Бокоњић
  5. Савремени аспекти јавно-здравствених истраживања, координатор: Проф. др Биљана Мијовић.

Прва три тематска пројекта се реализују примарно у Центру за биомедицинске науке и они су окосница докторских теза студената III циклуса из модула Молекуларна медицина. Преостала друга два тематска пројеката се ослањају на подршку Центра али се примарно спроводе на другим катедрама Факултета и организационим јединицама које су његова наставна база. На овим пројектима раде докторске тезе студенти на модулу Клиничка медицина односно Јавно здравље.