Документи

Образци по новом  Правилнику о студирању на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву (2019. година):

Пријава предлога теме за израду докторске дисертације

Извјештај о подобности теме докторске дисертације и кандидата

Захтјев за давање сагласности на извјештај о подобности теме докторске дисертације и кандидата

Упутство за израду докторске дисертације

Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације

Захтјев за давање сагласности на извјештај о урађеној докторској дисертацији

Изјава о ауторству

Изјава о истовјетности штампане и електронске верзије докторске дисертације

Годишњи извјештај ментора о напредовању докторанда 

Упутство за израду насловне стране