Научно-наставно вијеће је стручни орган који дјелује у ширем саставу (у даљем тексту: Вијеће у ширем саставу) и у ужем саставу (у даљем тексту: Вијеће факултета ), које ради на делегатском принципу.

Вијеће у ширем саставу чине наставници и сарадници, изабрани у звања на Факултету, који су у радном односу са пуним радним временом на Универзитету у Источном Сарајеву, као и наставници и сарадници из научних области медицине и здравства у допунском раду, а који су у радном односу са пуним радним временом запослени у здравственој установи која је наставна база Универзитета/Факултета и којој је додјељен назив ”универзитетска” (Универзитетској болници у Фочи), те представници студената (редовни студенти), с тим да заступљеност студената не може бити мања од 15% нити већа од 22% од укупног броја чланова Вијећа у ширем саставу.

Вијеће у ширем саставу доноси приједлог одлуке о избору или разрјешењу декана Факултета и разматра статусна питања Факултета, а сва остала питања из надлежности Наставно – научног вијећа разматра Вијеће Факултета.

Вијеће Факултета чине представници катедри, односно по два представника сваке катедре који су чланови Вијећа у ширем саставу, по правилу у највишим звањима, које делегира/именује катедра, декан и продекани као и представници студената, с тим што заступљеност студената у Вијећу не може бити мања од 15% од нити већа од 22% од укупног броја чланова делегатског Вијећа.

Одлука о именовању чланова Вијећа, са сједнице Катедре, доставља се декану Факултета.

Мандат чланова Вијећа у ужем саставу траје 4 године, односно до истека мандата декану Факултета, осим представника студената чији мандат траје једну академску годину.

Вијеће у ширем саставу и Вијеће Факултета доносе одлуке из своје надлежности већином гласова укупног броја чланова вијећа који по закону могу гласати.

Чланови вијећа могу приликом одлучивања гласати ”ЗА” или ”ПРОТИВ” одређеног приједлога.

Члан Вијећа може бити ”УЗДРЖАН” од гласања уколико Вијеће одлучује о праву,обавези или одговорности њега самог, његовог брачног/ванбрачног друга или лица са којим је у крвном сродству у правој или побочној линији, закључно са првим степеном.