Фонд библиотеке Медицинског факултета Фочa чини 13.665 библиотечких јединица стручне медицинске литературе. Од тога je 5.577 монографских публикација (књиге) на српском језику, 4.413 на страним језицима (енглески), 1.890 серијских публикација (часописи). Монографије, рјечници, приручници, енциклопедије чине 174 библиотечке јединице, а магистарски радови и докторске дисертације 1.451. Поред тога, Медицински факултет је члан КОБРСОН пројекта, те је могућа онлајн претрага КОБРСОН базе података.

Библиотека пружа услуге студентима свих студијских одсјека Медицинског факултета набавком и давањем на коришћење основне литературе за спремање испита. Поред тога, фонд библиотеке је намијењен и за стручно усавршавање специјализаната, постдипломаца и других медицинских радника. Библиотека врши набавку нових издања уџбеника и остале стручне литературе, те на тај начин остварује актуелност фонда и омогућава увид у најновија научна сазнања на пољу медицинских наука. Дистрибуција мањег броја примјерака појединих уџбеника на већи број студената је омогућена посебним условима коришћења, које регулише библиотека.

Библиотека посједује властити простор за читање (у просторији библиотеке) са четири рачунара са сталном интернет везом. Поред тога, студентима је на располагању читаоница у склопу факултета са 25 читалачких мјеста, те читаоница у граду са 70 мјеста. Факултет посједује и електронску читаоницу (рачунарски центар) са 32 компјутера и сталном интернет везом.

Евиденција коришћења библиотечке грађе се врши помоћу електронске базе података, урађене у програму МS Аccеss, по моделу стандардних библиотечких програма, као и Кобис позајмице.

Библиотека Медицинског факултета у Фочи остварује сарадњу са библиотеком Медицинског факултета у Сарајеву, те библиотекама Медицинског и Стоматолошког факултета у Београду у виду размјене потребних научних информација, магистарских радова, докторских дисертација и осталих примјерака библиотечког фонда.

Извјештаји о студентској анкети.

Библиотека Медицинског факултета ради у складу са Законом о библиотечко-информационој дјелатности, који је ступио на снагу 3. јуна 2016.

Формирање и рад библиотеке је уређен Правилником о раду библиотеке Медицинског факултета број: 01-3-122 од 03.10.2011. године.

Запослени и студенти на факултету у току 2023/24. године имају приступ трјема истраживачким базама: EBSCO (https://search.ebscohost.com/), Research4Life (https://www.research4life.org/) и HeinOnline (https://heinonline.org/HOL/Welcome), које располажу великим бројем научних часописа и књига у електроснком облику из различитих научних области. EBSCO сервис-агрегатна платформа омогућава приступ на сљедеће EBSCO базе података: Academic Search Ultimate и eBook Subscription Academic Collection. Academic Search Ultimate обезбјеђује приступ око 15.366 различитих часописа са пуним текстом, укључујући и 3.078 часописа индексираних у Web of Science или ScopuseBook Subscription Academic Collection садржи велики број мултидисциплинарних наслова е-књига. Research4Life омогућава приступ око 111.255 књига, око 28.920 часописа и 129 других извора. Ова библиографска база обухвата сљедеће програме:
Research for Health (Hinari http://extranet.who.int/hinari/en/journals.php),
Research in Agriculture (AGORA
 http://agora-journals.fao.org/content/en/journals.php),
Research in the Environment (OARE
http://oare.research4life.org/content/en/journals.php),
Research for Development and Innovation (ARDI
 http://ardi.wipo.int/content/en/journals.php)
Research for Global Justice (GOALI
http://goali.ilo.org/content/en/journals.php).
HeinOnline
је библиографска база која обухвата више од 3.100 часописа из различитих тема. Приступ поменутим библиографским базама је омогућен свим запосленима у просторијама, али и изван просторија чланице Универзитета.

У октобру 2022. године усвојен је Правилник о дигиталном репозиторијуму докторских дисертација одбрањених на Универзитету у Источном Сарајеву, чиме је успостављен и Дигитални репозиторијум докторских дисертација Универзитета у Источном Сарајеву у циљу повећања видљивости резултата научно-истраживачког рада свих чланица Универзитета (https://repozitorijum.ues.rs.ba). У дигитални репозиторијум уносе се и чувају докторске дисертације које су одбрањене на Универзитету од ступања на правну снагу Правилника, а наставници и сарадници који су одбранили докторске дисертације прије ступања на снагу овог правилника такође могу да депонују докторске дисертације. У 2023. години успостављен је и дигитални репозиторијум Васељена (http://vaseljena.ues.rs.ba/home), у којем се трајно чувају и уносе сви научни радови и књиге објављени у отвореном приступу наставника и сарадника Универзитета, укључујући и Медицинског факултета. Библиотекари су задужени да ауторима објасне начин уношења публикација.


Александра Бокоњић

библиотекар +387 58 210 420
Е-mail : aleksandra.bokonjic@ues.rs.ba

Ана Симовић

библиотекар +387 58 210 420
Е-mail : ana.simovic@ues.rs.ba