Извjeштaj o пoдoбнoсти тeмe и кaндидaтa зa изрaду дoктoрскe дисeртaциje