Pravna akta

Statut Medicinskog fakulteta

Izmjena Statuta

Izmjena Statuta 2

Pravilnik Alumni organizacije

Pravilnik o izradi i odbrani diplomskog rada

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o magistarskim studijama

Pravilnik o radu Biblioteke

Pravilnik o sticanju naučnog stepena doktora medicinskih nauka

Pravilnik o radu Etičkog komiteta

Izmjena pravilnika o radu Etičkog komiteta

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog vijeća doktorskih studija

Poslovnik o radu komisije na trećem ciklusu studija

Pravilnik o naknadama za 3. ciklus studija

Pravilnik o raspodjeli prihoda ostvarenih od školarina za treći ciklus 

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o međunarodnoj razmjeni

Pravilnik o studiranju na trećem ciklusu studija

Obrazac za pisanje izvještaja o prijavljenim kandidatima za izbore u akademska zvanja

Pravilnik o radu Specijalističkog centra za stomatologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Poslovnik o radu Nastavno – naučnog Vijeća Medicinskog fakulteta Foča

 

Akti Univerziteta