Pravna akta

Statut Medicinskog fakulteta

Izmjena Statuta

Pravilnik Alumni organizacije

Pravilnik o izradi i odbrani diplomskog rada

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o magistarskim studijama

Pravilnik o radu Biblioteke

Pravilnik o sticanju naučnog stepena doktora medicinskih nauka

Pravilnik o radu Etičkog komiteta

Izmjena pravilnika o radu Etičkog komiteta

Poslovnik o radu Nastavno-naučnog vijeća doktorskih studija

Pravilnik o naknadama za 3. ciklus studija

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o međunarodnoj razmjeni

 

Akti Univerziteta