Оцјена подобности теме и кандидата-докторска дисертација

Извjeштaj Комисије за оцјену пoдoбнoсти тeмe и кaндидaтa зa изрaду дoктoрскe дисeртaциje