Конкурс за упис на трећи циклус студија

КОНКУРС ЗА УПИС НА ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Студијски програм Биомедицинске науке

 

Упис на докторске студије имају кандидати који испуњавају  сљедеће опште услове:

– Завршене дипломске академске студије (I и II циклуса) са најмање 300 ЕЦТС бодова, или

– Стечено  високо образовање по ранијим важећим прописима у трајању од најмање 10 (семестара) што одговара 300 ЕЦТС бодова, или

– Завршене постдипломске – магистарске студије са стеченим називом магистра наука, или

– Завршене специјалистичке студије по раније важећим прописима, уз обавезу полагања разлике предмета.

– Најмању просјечну оцјену 8,00 за сваки циклус студија.

– Знање једног страног језика и испуњеност других  услова у зависности од научне области.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе сљедеће документе:

  1. извод из матичне књиге рођених,
  2. увјерење о држављанству не старије од 6 мјесеци,
  3. овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената),
  4. додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена,
  5. наставни план и програм (за студенте по старом неболоњском програму),
  6. доказ о познавању страног језика,
  7. биографија и библиографија са радовима у прилогу.

Рангирање кандидата за упис на трећи циклус студија студијског програма Биомедицинске науке вршиће се на основу укупног броја остварених ЕЦТС бодова, просјечне оцјене током студија првог и другог циклуса (по овом критеријуму могуће је остварити максимално 300 бодова)  и остварених резултата на интервјуу за провјеру склоности и способности за бављење научно истраживачким радом са анализом објављених радова            (по овом критеријуму могуће је остварити максимално 30 бодова). Максималан укупан број бодова који кандидат може остварити по оба критеријума је 330. У случају истог укупног броја бодова предност има кандидат са бољим резултатом на интервјуу за провјеру склоности и способности за научно истраживачки рад.

Конкурс за пријаву кандидата отворен је до 30.11.2018. године ( Конкурс објављен 09.11.2018. године, у дневном листу Еуро Блиц ).