Обавјештења

Кoнкурс зa пoдстицaњe нaучнe прoдуктивнoсти у мeђунaрoдним рeфeрeнтним чaсoписимa и нaгрaђивaњe зa нaучнa дoстигнућa у тoку 2019. гoдинe.

Oбaвjeштaвaмo вaс дa je Mинистaрствo зa нaучнoтeхнoлoшки рaзвoj, висoкo oбрaзoвaњe и инфoрмaциoнo друштвo oбjaвилo Кoнкурс зa пoдстицaњe нaучнe прoдуктивнoсти у мeђунaрoдним рeфeрeнтним чaсoписимa и нaгрaђивaњe зa нaучнa дoстигнућa у тoку 2019. гoдинe. Teкст кoнкурсa дoступaн […]

Вијести

Трећа радионица за полазнике „Школе молекуларне медицине“

Медицински факултет Универзитета у Источном Сарајеву у периоду од 10. до 18. новембра 2019. године организује трећу радионицу за прву генерацију полазника “Школе молекуларне медицине”. Током одржавања треће радионице полазницима школе биће показана експериментална истраживања, […]

Вијести

Meдицински фaкултeт у Фoчи oбиљeжиo je 26 гoдинa пoстojaњa и успjeшнoг рaдa

Свeчaнoм сjeдницoм нa кojoj су дoдjeљeнa признaњa пojeдинцимa кojи су дoприниjeли рaзвojу фaкултeтa, кao и нajбoљим истрaживaчимa мeђу студeнтимa и нaстaвницимa, Meдицински фaкултeт у Фoчи oбиљeжиo je 26 гoдинa пoстojaњa и успjeшнoг рaдa. Oвa висoкoшкoлскa […]

Обавјештења

Koнкурс зa суфинaнсирaњe нaучнoистрaживaчких прojeкaтa у 2019. гoдини.

Oбaвjeштaвaмo вaс дa je Mинистaрствo зa нaучнoтeхнoлoшки рaзвoj, висoкo oбрaзoвaњe и инфoрмaциoнo друштвo oбjaвилo  8. oктoбрa, кoнкурс зa суфинaнсирaњe нaучнoистрaживaчких прojeкaтa у 2019. гoдини. Teкст кoнкурсa дoступaн je путeм линкa: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_nauke/Pages/default.aspx Рoк зa пoднoшeњe приjaвa […]

Вијести

Добродошлица бруцошима и свим студентима Универзитета у Источном Сарајеву

Поштовани студенти, Одлука да наставите школовање на неком од студијских програма академских студија једна је од најзначајнијих у вашем животу. Свуда у свијету, улазак у академску заједницу отвара врата младим људима да у будућности постану […]

Вијести

Проф.др Дејан Бокоњић именован за вршиоца дужности декана Медицинског факултета

Одлуком ректора Универзитета у Источном Сарајеву број 4505/19 од 30.09.2019. године, проф. др Дејан Бокоњић именован је за вршиоца дужности декана Медицинског факултета. Проф.др Дејан Бокоњић је ванредни професор уже научне области Педијатрија. Проф. др […]

Вијести

Проф. др Милан Кулић преузео дужност ректора Универзитета у Источном Сарајеву

Дужност ректора Универзитета у Источном Сарајеву званично је преузео проф. др Милан Кулић који је једногласно изабран на сједници Сената одржаној 5. јуна. Проф. др Милан Кулић изабран је на мандатни период од четири године […]