Nastavni plan i program

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija – razvojni poremećaji – akademska 2021/22 – II ciklus studija

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija – logopedi – akademska 2021/22 – II ciklus studija

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija – razvojni poremećaji – akademska 2013/14 – II ciklus studija

Nastavni plan i program – Specijalna edukacija i rehabilitacija – logopedi – akademska 2013/14 – II ciklus studijaSILABUSI

Preuzmi(Razvojni poremećaji, Logopedija)


Master rad

Izgled master rada

Prijava master rada

Zahtjev za odbranu master rada


Teme za izradu master radova

Usvajaju se teme za izradu master radova na drugom ciklusu studija studijskog programa “Specijalna edukacija i rehabilitacija – Logopedija”(2022)

Usvajaju se teme za izradu master radova na drugom ciklusu studija studijskog programa “Specijalna edukacija i rehabilitacija – Razvojni poremećaji”(2022)