Medicinski fakultet Foča: upis studenata u akademskoj 2020/21. godini na I ciklus studija i integrisane akademske studije

Važni datumi

I upisni rok
Objavljivanje konkursa: 10.06.2020. godine
Prijem dokumenata: od 22. do 26.06.2020. godine, od 8 do 14 časova
Polaganje prijemnog ispita:
Stomatologija 01.07.2020. godine u 9 časova
Specijalna edukacija i rehabilitacija 01.07.2020. godine u 9 časova
Zdravstvena njega (redovni i vanredni studij) 01.07.2020. godine u 9 časova
Medicina 02.07.2020. godine u 9 časova
Objavljivanje rezultata: 06.07.2020. godine, do 14 časova
Upis kandidata: od 08. do 17.07.2020. godine, radnim danima od 8 do 14 časova

II upisni rok
Objavljivanje konkursa: 19.08.2020. godine
Prijem dokumenata: od 31.08. do 04.09.2020. godine, od 8 do 14 časova
Polaganje prijemnog ispita: 07. i 08.09.2020. godine, u 9 časova
Objavljivanje rezultata: 09.09.2020. godine, do 14 časova
Upis kandidata: od 14. do 18.09.2020. godine, od 8 do 14 časova

UPISNA PROCEDURA

Informacije o upisnoj proceduri na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu objavljuju se u javnim
sredstvima informisanja, kao i na sajtu Fakulteta.

Upisna politika na Medicinskom fakultetu Foča
Svi državljani BiH, kao i strani državljani mogu da konkurišu za upis na Medicinski fakultet
Foča. Uslov za upis na studijski program prve godine, prvog ciklusa studija je završeno
četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u BiH sa minimalnom prosječnom ocjenom 3,0
(osim za studijske programe Zdravstvena njega i Specijalna edukacija i rehabilitacija) ili
ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Konkursnu proceduru provodi Komisija koju imenuje
dekan Fakulteta.
Broj studenata, koji će biti upisan na prvu godinu odobrava Vlada Republike Srpske, a na
prijedlog Univerziteta.

Dokumenta potrebna za polaganje prijemnog ispita
 zahtjev za upis (obrazac dostupan u studentskoj službi)
 originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole
 originalna diploma o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu
 izvod iz matične knjige rođenih (original)
 uvjerenje o državljanstvu (original)
 lična karta ili pasoš (na uvid)
 ljekarsko uvjerenje, izdato od strane Medicinskog fakulteta Foča

Uz dokumenta, potrebno je priložiti i:
 dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita,
 potvrda o uplati za ljekarsko uvjerenje

Studenti strani državljani
Potrebna dokumentacija za studente strane državljane je ista je kao i za one iz BiH, uz
nostrifikaciju srednjoškolske diplome stečene van BiH (osim diploma stečenih u Republici
Srbiji).
Broj studenata koji će biti upisani zavisi od upisnog plana Univerziteta u Istočnom
Sarajevu. Visinu školarine za studente strane državljane utvrđuje nadležni organ
Univerziteta.
Studenti strani državljani treba da poznaju jedan od zvaničnih jezika BiH, budući da se
sva nastava odvija na tim jezicima. Od akademske 2020/21.godine, Medicinski fakultet Foča
uvodi studij medicine na engleskom jeziku. Više informacija o ovom programu možete naći na
internet stranici Fakulteta.

Prijemni ispit
Prijemni ispit se polaže u vidu testa (pismeno), a broj i vrsta pitanja zavisi od studijskog
programa za koji se student odluči, prema predloženom modelu.
Studijski programi Medicina i Stomatologija
 Test iz biologije
 Test iz hemije
Studijski program Zdravstvena njega
 Test iz oblasti zdravstvene njege
 Test iz biologije
Studijski program: Specijalna edukacija i rehabilitacija
 Test iz biologije
 Test iz psihologije
 Test iz sociologije
Kanditat treba da odgovori tačno na minimum 50% pitanja u svakom testu. Formiranje rang liste
se vrši prema ukupnom broju bodova kandidata, dobijenom na osnovu uspjeha u srednjoj školi i
rezultata na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova, 50 bodova po
osnovu uspjeha u srednjoj školi, a 50 bodova po osnovu rezultata na prijemnom ispitu. Rezultati
prijemnog ispita se objavljuju na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta.

Upisni materijal (indeks i svi formulari dostupni u studentskoj službi):
 Indeks
 Upisni formular
 Formular ŠV-20
 Uplata semestra
 Uplata troškova sufinansiranja (za sufinansirajuće studente)
 Studentski servisi (članarine)
 Osiguranje studenata
 3 fotografije (2 fotografije 50h60 mm i 1 fotografija format kao za ličnu kartu)
 potvrda o regulisanom zdravstvenom osiguranju ili ovjerena zdravstvena knjižica
(studenti državljani Srbije moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju Fonda
zdravstvenog osiguranja kod koga su osigurani za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja, po
osnovu Sporazuma o specijalnim paralelnim vezama); Postoji nekoliko osiguravajućih
društava u Foči, koji pružaju slične uslove zdravstvenog osiguranja.

Status upisanih studenata
Nakon što postanu studenti prve godine Medicinskog fakulteta, studenti mogu imati sljedeći
status:
1. Redovni student čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srpske.
2. Redovni student koji sufinansira svoje školovanje. Visinu školarine određuje Vlada
Republike Srpske.
3. Redovni student koji sam finansira svoje školovanje. Visinu školarine određuje Upravni
odbor Univerziteta i Istočnom Sarajevu.
4. Vanredni student

U zavisnosti od epidemiološke situacije vezane za pojavu novog virusa korona, upisna
procedura može biti podložna promjeni. O svim eventualnim promjenama bićete
informisani putem internet stranice Fakulteta.