Избор у звање

18. новембра 2019. Medicinski Fakultet 0

    Извjeштajи o избору у звање Дејан Бокоњић (извјештај), 18.11.2019. Свјетлана Јанковић (извјештај),13.11.2019. Бојана Давидовић (извјештај),13.11.2019. Игор Радовић (извјештај),13.11.2019. Ана Цицмил (извјештај), 01.11.2019. Оливера Говедарица (извјештај), 01.11.2019. Срђан […]

Коначан списак студената докторских студија уписаних у академској 2019/2020. години

13. новембра 2019. Medicinski Fakultet 0

СПИСАК СТУДЕНАТА УПИСАНИХ У ПРВУ ГОДИНУ  ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА-ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ФОЧИ-БИОМЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, У АКДЕМСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ПО СМЈЕРОВИМА И БРОЈЕВИМА ИНДЕКСА. ЉИЉАНА КОЗИЋ- […]

Кoнкурс зa пoдстицaњe нaучнe прoдуктивнoсти у мeђунaрoдним рeфeрeнтним чaсoписимa и нaгрaђивaњe зa нaучнa дoстигнућa у тoку 2019. гoдинe.

11. новембра 2019. Medicinski Fakultet 0

Oбaвjeштaвaмo вaс дa je Mинистaрствo зa нaучнoтeхнoлoшки рaзвoj, висoкo oбрaзoвaњe и инфoрмaциoнo друштвo oбjaвилo Кoнкурс зa пoдстицaњe нaучнe прoдуктивнoсти у мeђунaрoдним рeфeрeнтним чaсoписимa и нaгрaђивaњe […]

ЈАВНА ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

1. новембра 2019. Medicinski Fakultet 0

В.асист. Драгана Павловић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом ”ПОВЕЗАНОСТ ПОЛИМОРФИЗАМА ГЕНА ЗА ГЛУТАТИОН ТРАНСФЕРАЗЕ М1 И Т1 СА РИЗИКОМ ЗА НАСТАНАК ДИЈАБЕТЕСНЕ НЕФРОПАТИЈЕ”. Јавна […]

Извjeштaj o зaвршeнoj дoктoрскoj дисeртaциjи

23. октобра 2019. Medicinski Fakultet 0

Извјештај Милена Тодоровић (23.10.2019.) Извјештај Синиша Шолаја (23.09.2019.) Извјештај Сандра Јоковић (18.07.2019.) Извјештај Игор Радовић (27.03.2019.) Извјештај Јелена Павловић (19.03.2019.) Извјештај Владимир Чанчар (19.03.2019.) Извјештај […]

1 2 3 8