ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Број:01-10-81
Датум: 26.02.2024. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Избор теме и ментора врши се у студентској служби факултета са списка тема, на прописаном
обрасцу. Студент стиче право да пријави тему рада почетком завршног семестра студија.
Пријава теме мастер рада обухвата сљедеће податке: биографију, назив рада и образложење теме.

Образложење теме завршног рада на другом циклусу садржи:

  • образложење теме рада;
  • предмет истраживања;
  • хипотезу са образложењем уколико је исту могуће навести, с обзиром на област којој припада
    завршни рад;
  • циљ истраживања;
  • методе које ће се примијенити;
  • попис основне литературе;

Пријава мора бити потписана од стране кандидата и ментора.
Уз потписану пријаву, студент предаје и уплатницу за пријаву и уплатницу за преглед, оцјену и
одбрану мастер рада у студентску службу.
Крајњи рок за предају пријаве теме мастер рада је 29.03.2024.године. Пријава мастер теме по истеку
рока плаћа се према Трошковнику Универзитета у Источном Сарајеву.

Ради обезбјеђења високог квалитета студија, кандидати су обавезни да прије одбране мастер рада
објаве најмање један научни или стручни рад у релевантним часописима или учествују на
националној/међународној конференцији као аутор/коаутор рада из области из које је мастер рад.

Продекан за наставу
Проф. др Ирена Младеновић