Запослени на Универзитету у Источном Сарајеву имају приступ, преко EBSCO сервиса- агрегатне платформе, на сљедеће EBSCO базе података: Academic Search Ultimate и eBook Subscription Academic Collection.

Academic Search Ultimate обезбјеђује приступ око 10.021 различитих часописа са пуним текстом;  9.017 рецензираних часописа;  566 рецензираних часописа без ембарга и  5.260 часописа индексираних у Web of Science или ScopuseBook Subscription Academic Collection садржи велики број мултидисциплинарних наслова е-књига.

Приступ EBSCO базама је омогућен у организационим јединицама Универзитета али и изван просторија факултета/академија. За све информације везане за приступ EBSCO базама обратите се запосленима у библиотеци организационе јединице/академије.

Доступност Academic Search Ultimate је до: 31.12.2020. године

Доступност eBook Academic Collection је до: 28.02.2021. године

Пријава – EBSCO

Библиографске базе садрже основне податке о објављеним научним публикацијама и омогућавају увид у одређено научно подручје. Основни подаци о научној грађи укључују податке као што су: наслов публикације, име аутора, година, мјесто издавања, итд. Цитатне базе су базе података које осим библиографских података садрже податке о коришћеним цитатима, цитираности објављених научних публикација, цитираности истраживача и његових публикација унутар одређене научне области. Ове базе не садрже пуне текстове публикација. Базе података са пуним текстом омогућавају увид у пуни текст поједине публикације, и обично представљају збирке електронских часописа и књига већег или мањег обима једног или више издавача. Пуни текстови су обично праћени и библиографским описом сваког рада.

Web of Science

Web of Science (раније познат као Web of Knowledge) је библиографска и цитатна база коју одржава Clarivate Analytics и обухвата водеће научне часописе из свих научних области из цијелог свијета. У бази су доступни подаци о тзв. фактору утицајности часописа (impact factor), а резултати евалуације часописа се објављују једном годишње у Journal Citation Reports.

Интернет страница: https://clarivate.com/webofsciencegroup
Листа публикација: SCIЕ 2020. , SSCI 2020. и A&HCI 2020.
Scopus

Scopus је библиографска и цитатна база издавачке куће Elsevier која индексира велики број публикација из свих области науке из цијелог свијета. Ова база садржи алате за претраживање и анализирање публикација.

Интернет страница: https://www.elsevier.com/solutions/scopus
Листа публикација: Scopus 2020.
SCIndeks – Српски цитатни индекс
SCIndeks реферише часописе из Србије категоризоване као периодичне публикације научног карактера. Поред наслова и сажетка радова, метаподатке у SCIndeks-у чине и све цитиране референце. Већина чланака доступна је у виду пуног текста.
Интернет страница: http://scindeks.ceon.rs/
Google Scholar
Google Scholar представља базу интернет претраживача Google. Ова база омогућава претрагу научне литературе у електронском облику која се налази на интернету али не представља класичну библиографску и цитатну базу
Интернет страница: https://scholar.google.com/