И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С

На основу члана 20. Статута Медицинског факултета Фоча број 01-3-22 од 06.11.2012. године и 01-3-49 од 26.01.2015. године, и 01-3-129 од 12.03.2020. године  декан расписује

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С

За избор студената у Наставно – научно вијеће Медицинског факултета

I

Расписује се Интерни оглас за избор студената у Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Фочи, за академску 2020/21. годину.

II

Избори за чланове Наставно – научног вијећа Медицинског факултета у Фочи ће се одржати 21.12.2020. године на гласачком мјесту у просторијама ССМФ Фоча које ће бити отворено од 09:00 до 13:00 часова.

III

На изборима по основу овога Огласа ће се бирати укупно 22 представника студената – чланова Наставно – научног вијећа у ширем саставу ( 6 са студијског програма Медицина, 6 са студијског програма Стоматологија, 3 са студијског програма Здравствена њега, 3 са студијског програма Специјална едукација и рехабилитација и 2 представника студената другог циклуса студија ,по један са студијских програма Специјална едукација и рехабилитација и Здравствена њега ) и 2 представника са трећег циклуса студија, студијског програма Биомедицинске науке.

Изабрани чланови Наставно – научног вијећа у ширем саставу ће између себе изабрати/делегирати чланове Наставно – научног вијећа у ужем саставу ( 3 са студијског програма Медицина, 2 са студијског програма Стоматологија, 1 са студијског програма Здравствена њега, 1 са студијског програма Специјална едукација и рехабилитација и 1 представник студената другог циклуса студија  и 1 представник студената трећаг циклуса студија).

 

IV

Пријава на Интерни оглас се врши лично, писменим путем на протокол Факултета уз обавезно прилагање: Увјерења о студирању, издато од Медицинског факултета Фоча, којим се потврђује да су у текућој академској години у статусу редовног студента уписали одговарајућу годину студија или апсолвентски стаж. У увјерењу је потребно назначити податке о години студија, циклусу студија, студијском програму и о просјечној оцјени остварној у току досадашњег студирања.

 

Пријаве се примају до 16.12.2020. до 13,00 часова.

Право да буду бирани имају сви студенти Медицинског факултета Фоча који су у статусу редовног стдента у текућој 2020/21.години.

Право гласа имају сви студенти Медицинског факултета у Фочи.

V

Изборе проводи и организује Изборна Комисија коју именује декан Факултета, а која има пет чланова (три представника студената и два представника Факултета).

Изборна Комисија је обавезна резултате одржаних избора објавити у року од 24 сата од затварања гласачких мјеста.

Пријављени кандидати који нису избрани имају право приговора на објављене резултате у року од 3 дана. Приговор се подноси Вијећу Факултета, а одлука Вијећа по приговору је коначна.