Prof. dr Milan Kulić preuzeo dužnost rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Dužnost rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu zvanično je preuzeo prof. dr Milan Kulić koji je jednoglasno izabran na sjednici Senata održanoj 5. juna. Prof. dr Milan Kulić izabran je na mandatni period od četiri godine i šesti je po redu rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Prof. dr MILAN R. KULIĆ, doktor bioloških nauka, rođen je 6. jula 1962. godine u Jošanici, opština Foča.  Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Foči. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za biologiju. Diplomski rad pod nazivom „Proučavanje genotoksičnih efekata pesticida Acetellica 50 i Stompa 330-E u ćelijama korijena luka“, odbranio je 1989. godine.

Poslediplomske studije iz naučne oblasti Genetika upisao je 1996. godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, a Magistarsku tezu „Ispitivanje citotoksičnog i genotoksičnog delovanja levamizola in vivo“, odbranio je 1999. godine.

Doktorsku disertaciju iz naučne oblasti Genetika „Ispitivanje genotoksičnog potencijala dicikloheksylamina in vivi i in vitro“, odbranio je 2006. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Univerzitetsku karijeru započeo je na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu u Foči, Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske,  gdje je 1993. godine izabran za saradnika na predmetu  Biologija sa humanom genetikom. U zvanje asistenta izabran je 1997. godine, a u zvanje višeg asistenta na istom predmetu izabran je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Srbinju, Univerziteta u Srpskom Sarajevu.

U nastavničko zvanje docenta na predmetu Humana genetika izabran  je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu,  na kojem je  2011. godine izabran u zvanje vanrednog profesora  a 2017. godine u zvanje redovnog profesora.

Bio je prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 2006-2012 godine.

Za dekana Medicinskog fakulteta u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu biran je u dva mandata, od 2012-2019. godine.

Bio je član Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 2007-2012. godine.

Naučno-istraživački rad profesora Kulića vezan je za oblast genotoksikologije, onkogenetike i genetike hendikepa. Objavio je više radova, od kojih i radove objavljeni u međunarodnim časopisima na SCI listi, monografije i poglavlja u monografijama, kao i udžbrnik iz Humane genetike. Učestvovao je u više nacionalnih i međunarodnih projekata.

Dobitnik je Povelje Univerziteta u Istonom Sarajevu za naročite zasluge i izuzetan doprinos razvoju Univerziteta, i za izuzetna dostignuća u nastavno- naučnoj, kulturnoj i drugim djelatnostima Univerziteta.