Obavještenje o odbrani master rada

Broj:01-10-44/2

Datum: 10.03.2023. godine

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i člana 50. stav 11. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Izvještajem komisije o završenom master radu, broj:01-18-85 od 18.01.2023.godine, dekan Medicinskog fakulteta iz Foče donosi

O B A V J E Š T E NJ E

O odbrani master rada

Student Vukotić Ivana, javno će braniti master rad pod nazivom „ NEŽELJENI DOGAĐAJI U PRAKSI ZDRAVSTVENIH RADNIKA “, dana 10.04.2023.godine, u 12:00 časova, u Učionici broj 208  Medicinskog fakulteta u Foči.

Master rad je dostupan javnosti i može se pogledati svakim radnim danom od 08:00 do 19:00 časova u Biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči.

Dostavljeno:                                                                                                      D E K A N

1.Oglasna tabla                                                                                       Prof.dr Dejan Bokonjić

2.Web site

3.A/A