INTERNI OGLAS

STUDENTSKI SAVEZ MEDICINSKOG FAKULTETA FOČA

Na osnovu člana 28. Statuta Studentskog Saveza Medicinskog fakulteta, na sjednici Upravnog odbora, koja je održana 01.06.2020. godine, raspisan je interni oglas za izbor delegata u Skupšini Saveza studenata Medicinskog fakulteta Foča.

Delegate čine predstavnici godina, po dva redovna studenta sa godine.

1. Listu predloženih studenata za delegate u Skupštini neophodno je predati u naznačenom periodu. Potrebno je priložiti listu od 40 studenata:

-12 studenata sa smjera medicina

-12 studenata sa smjera stomatologija

-8 studenata sa smjera zdravstvena njega

-8 studenata sa smjera specijalna edukacija i rehabilitacija

2. Uz listu neophodno je priložiti uvjerenje da je kandidat redovan student

3. Izbori se raspiju dana 2.6.2020. godine

4. Lista kandidata se može priložiti u studentskoj službi od dana 3.6.2020. godine do 5.6.2020. godine do 12 časova

5. Izbori će se sprovesti u prostorijama fakulteta dana 9.6.2020. godine u periodu od 09:00 do 15:00 časova

6. Rezultati izbora biće objavljeni u periodu između 17:00 do 18:00 časova na sajtu fakulteta i oglasnoj tabli fakulteta.

Datum:1.6.2020. godine                                                    Predsjednik Upravnog odbora