In memoriam

U srijedu 01.04.2020. godine preminula je Prof. dr Jadranka Kuljanin
Jakovljević, dugogodišnji profesor Medicinske hemije na Medicinskom
fakultetu u Foči.
Prof. dr Jadranka Kuljanin Jakovljević rođena je 19.06.1962. godine u
Sarajevu. Osnovnu školu, gimnaziju i Prirodno- matematički fakultet,
odsjek hemija, završila je u Sarajevu.
Nakon diplomiranja zaposlila se na Katedri za fizičku hemiju, Prirodno-
matematičkog fakulteta, kao asistent. U zvanju asistenta na predmetu
Hemija u medicini i Biohemija počinje da radi na Medicinskom i
Stomatološkom fakultetu u Foči od 1993. godine. Magistrirala je
2000. godine na Fakultetu za fizičku hemiju u Beogradu gdje je i doktorirala
2006. godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Biohemija (Medicinska
hemija) na Medicinskom fakultetu u Foči izabrana je 2008. godine a
2013. godine u zvanje vanrednog profesora. Objavila je i prezentovala veliki
broj naučnih radova u vodećim međunarodnim časopisima i naučnim
konferencijama.