Centar za biomedicinske nauke pri Medicinskom fakultetu u Foči raspolaže sa tri laboratorije:

  1. Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
  2. Laboratorija za eksperimentalnu farmakologiju
  3. Laboratorija za molekularnu genetiku

Centar za biomedicinske nauke Medicinskog fakulteta u Foči je počeo sa radom u 2016.godini. nakon što su se stvorili svi neophodni tehničko-materijalni uslovi za rad Laboratorije za imunologiju i biologiju ćelije.


LABORATORIJA ZA IMUNOLOGIJU I BIOLOGIJU ĆELIJE

U laboratoriji za imunologiju i biologiju ćelije u julu 2016.godine kupljen je šestokanalni protočni citofluorimetar, marke Attune Acoustic Focusing Cytometer, Termofisher. U 2016. godini u laboratoriji za imunologiju i biologiju ćelije uvedeno je nekoliko metoda detektovanja apoptoze (morfološka analiza apoptoze uz pomoć bojenja u Turk-u, bojenja propidijum jodidom u hipotonom rastvoru i bojenje Annexin FITC/ Propidijum jodidom bojenje pomoću kojeg se određuje faza apoptoze i nekroza ćelija). Uvedena je i metoda za detekciju mitohondrijskog potencijala uz pomoć bojenja sa DioC6), kao i metoda za određivanje citotoksičnosti različitih supastanci uz pomoć MTT testa. Takođe, najznačajnija aktivnost je bila vezana za fenotipsku analizu ukupnih ćelija ili mononuklearnih ćelija humane krvi pomoću monoklonskih antitijela korišćenjem više parametarske analize. Uvedena je ELISA metoda za oidređivanje koncentracije različitih citokina. Istovremeno je vršeno poređenje ove metode sa tehnologijom mikrokuglica za simultanu detekciju 14 citokina (Flow cytomix metoda na protočnom citofluorimetru). Uvedene su metode imunohistohemije i imunocitohemije, troje doktoranata trećeg ciklusa studija sa ovog fakulteta bili su na trodnevnoj edukaciji iz ove oblasti na Medicinskomfakultetu u Beogradu. U potpunosti je opremljena sterilna soba za rad na ćelijskim kulturama. Trenutno se radi sa L929, THp-1, U937 i B16 ćelijskim linijama, ćelijskoj liniji matičnih ćelija i makrofagnoj ćelijskoj liniji gdje studenti doktorskih studija obavljaju vježbe u okviru predmeta Principi dobre laboratorijske prakse i rade na svojim doktorskim disertacijama. U laboratoriji radi osam studenata doktorskih studija koji pohađaju smjer – molekularna medicina.


LABORATORIJA ZA EKSPERIMENTALNU FARMAKOLOGIJU

U Laboratoriji za eksperimentalnu farmakologiju na realizaciji svojih doktorskih disertacija rade dva viša asistenta. Realizovana su istraživanja u saradnji sa Katedrom za farmakognoziju Medicinskog fakulteta u Banja Luci. Predmet istraživanja je in vitro procjena vazorelaksantnog i spazmolitzičkog efekta etarskog ulja izolovanog iz različitih biljnih organa dva predstavnika roda Seseli.


LABORATORIJA ZA MOLEKULARNU GENETIKU

U Laboratoriji za molekularnu genetiku u prvoj polovini 2016. godine je finalizovan projekat „Značaj molekularne biologije u dijagnostici i terapiji tumora pluća“, odobrenog od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske.


Na osnovu savremenih trendova u biomedicinskim istraživanjima, predloženo je i prihvaćeno sledećih 5 tematskih projekata u narednom petogodišnjem periodu.

  1. Matičnećelije i ćelijska terapija u onkologiji, regenerativnoj medicini i stomatologiji, koordinator: akademik Miodrag Čolić
  2. Farmakološke i molekularne osnove djelovanja lijekova i bioloških produkata na normalne i tumorske ćelije, koordinator: doc. dr Dragana Drakul
  3. Citokompatibilnost i imunomodulacijska svojstva nanomaterijala, koordinator: akademik Miodrag Čolić
  4. Kliničke, patofiziološke i molekularno-genetske osnove povreda i bolesti, koordinator: Prof. dr Dejan Bokonjić
  5. Savremeni aspekti javno-zdravstvenih istraživanja, koordinator: Prof. dr Biljana Mijović.

Prva tri tematska projekta se realizuju primarno u Centru za biomedicinske nauke i oni su okosnica doktorskih teza studenata III ciklusa iz modula Molekularna medicina. Preostala druga dva tematska projekata se oslanjaju na podršku Centra ali se primarno sprovode na drugim katedrama Fakulteta i organizacionim jedinicama koje su njegova nastavna baza. Na ovim projektima rade doktorske teze studenti na modulu Klinička medicina odnosno Javno zdravlje.