Радивојка Минић

Виши стручни сарадник за финансијско рачуноводствене послове
+387 58 210 171
Е-mail : fsl_mffoca@yahoo.com

Свјетлана Вуковић Калајџић

Виши стручни сарадник за финансијско рачуноводствене послове
+387 58 210 171
Е-mail : svjetlanavukovickalajdzic@gmail.com

Драган Вуковић

Jaвне набавке, дипломирани економиста
+387 58 210 420
Е-mail :dragan.vukovic@ues.rs.ba

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ И ДРУГИ АКТИ

Закон о раду (Сл.Гл.РС бр: 1/16; 66/2018; 119/2021; 112/2023)

-Правилник о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа  Сл гл  РС 85/21 и

Измјене и допуне Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа Сл.Гл.РС бр. 9/22 86/23)

– Закон о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда РС (Сл.Гл.РС бр.11/19; 105/19; 49/21; 119/21; 68/22; 132/22; 112/23,

-Посебни колективни уговор за запослене у области високог образовања и студентског стандарда РС (Сл.Гл. РС бр 82/22),

-Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 94/15 и 78/20);

–Закон о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 121/12. , 52/14, 103/15 и 15/16);

-Закон о трезору („Службени гласник Републике Српске“ бр. 28/13

-Упутство о форми, садржају и начину попуњавања образаца за трезорско пословање (Сл.Гл.РС бр. 10/17),

-Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2023. годину („Службени гласник Републике Српске“ бр.99/23

– Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2024. годину („Службени гласник Републике Српске

бр. 112/23

-Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ бр. 98/16, 115/17 и 118/18 и

-Правилник о измјенама правилника  о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске 97/23);

-Правилник о  рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике у Републици Српској  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 115/17 и 118/18)

-Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 15/17 и 17/22);

– Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор („Службени гласник Републике Српске“ бр. 128/11);

-Упутство о примјени Међународног рачуноводственог стандарда за јавни сектор 23 ( Сл.Гл.РС бр. 109/16),

-Правилник о критеријумима за стицање статуса буџетског корисника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 116/13);

-Правилником о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник Републике Српске“ бр. 45/16 и 113/21);

 

-Правилник о примјени годишњих амортизационих стопа за буџетске кориснике („Службени гласник Републике Српске“ бр. 110/16);

– Рјешење о бројчаним ознакама (шифрама) корисника буџета Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 116/ 17   130/22)

-Наредба о уплаћивању  одређених прихода буџета Републике Српске,општина,градова и фондова (Сл. гласник РС бр: 59/13, 117/13, 73/14, 33/15, 114/16, 73/17, 4/18, 43/18, 121/18 и  5/20; 13/20; 129/20; 117/21; 33/23)

-Правилник о систему пореског књиговодства у Републици Српској (Сл. гласник РС бр: 109/16);

-Правилник о примјени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 128/11);

-Упутство о примјени Међународног рачуноводственог стандарда за јавни сектор 23 („Службени гласник Републике Српске“ бр. 109/16);

-Уредба о накнадама за службена путовања у земљи и иностранству за запослене у јавном сектору Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 73/10)

Правилником  о интерним  контролама и контролним поступцима на УИС

Правилник о измјенама и допунама Правилника о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву 27.03.2015.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о интерним контролама и контролним поступцима на Универзитету у Источном Сарајеву од 07.04 2016

-.Правилник о критеријумима за коришћење властитих прихода УИС-а, те Правилник о измјенама и допунама Правилника о критеријумима о коришћењу властитих прихода

Правилник о расподјели прихода остварених од школарине  за трећи циклус студија  на УИС  ;

Правилник о расподјели прихода остварених од школарина за трећи циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву.

Правилник о канцеларијском и архивском пословању Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о процедурама реализације међународних и националних пројеката на УИС

Правилник о условима и начину кориштења службених возила Универзитета у Источном Сарајеву

–  Правилник о измјенама и допунама Правилника о условима и начину кориштења службених возила   Универзитета у Источном Сарајеву;

-. Правилник о  репрезентацији и поклонима 

–  Одлука о висини и накнади путних трошкова

Правилник о коришћењу мобилног и службеног телефона Универзитета у Источном Сарајеву

-.Правилник о јавним набавкама и Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о финансирању научних скупова

https://www.mef.ues.rs.ba/o-fakultetu/pravna-akta/

Одлука Управног одбора о висини школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, за ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2024/2025 годину

Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2024/2025 годину – 07.06.2024

https://www.mef.ues.rs.ba/upisnine/

https://www.mef.ues.rs.ba/ii/

https://www.mef.ues.rs.ba/ekvivalencije-i-priznanja/

https://www.mef.ues.rs.ba/ostale-naknade/