Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica

Na osnovu člana 65. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa članom 25. Zakona o obrazovanju odraslih (Sl.glasnik R.S broj 59/09 i 1/12) kao i Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih broj 07/5.1/604-352/18 od 29.10.2018. godine, dekan raspisuje

K O N K U R S

Za upis na Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica

I

Pravo upisa na Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica imaju:

– kandidati koji imaju završenu osnovnu školu,

– kandidati koji imaju navršenih 18 godina života,

– kandidati koji imaju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja.

Cijena za upis na Program je 1.300,00 KM po polazniku.

II

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenosti uslova za upis i to:

– izvod iz matične knjige rođenih,

– ovjerenu fotokopiju lične karte,

– dokaz o zavšenoj osnovnoj školi,

– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave konkursa na adresu Medicinskog fakulteta u Foči (Studentska broj 5. , 73300 Foča) – Konkurs je objavljen u dnevnom listu Glas Srpske od 12.12.2018. godine.