Prodekan za nastavu                                                                                                                     Prodekan za naučno-istraživčku djelatnost i preduzetništvo

Prof. dr Irena Mladenović                                                                                                     Doc. dr Srđan Mašić

Irena Mladenović, doktor medicinskih nauka, specijalista stomatološke protetike, docent na Katedri za oralnu rehabilitaciju.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu angažovana je od 2004. godine kao asistent, te viši asistent na pretkliničkim i kliničkim predmetima iz oblasti stomatološke protetike na dodiplomskom studiju stomatologije. Od 2017. godine predavač je na Katedri za oralnu rehabilitaciju i Katedri za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravlje na integrisanom studiju stomatologije, kao i na III ciklusu studija-smijer Klinička medicina. Učestvovala je u procesu interne evaluacije i akreditacije studijskih programa kao član Komisije za samovrednovanje i koordinator za osiguranje kvaliteta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Naučnoistraživački rad prof. Mladenović fokusiran je na temporomandibularne disfunkcije i orofacijalni bol, te njihovu povezanost sa strukturalnim, traumatskim, psihosocijalnim i genskim komponentama. Rezultate istraživanja  je objavila u preko 30 naučnih publikacija u međunarodnim i nacionalnim časopisima, te prezentovala na preko 50 vodećih međunarodnih i regionalnih kongresa. Kao predavač po pozivu izlagala je na više nacionalnih i međunarodnih skupova. Učestvovala je u više nacionalnih i međunarodnih projekata u svojstvu saradnika ili vodećeg istraživača. Član je uređivačkih i izdavačkih odbora nacionalnih časopisa, te organizacionih i naučnih odbora nacionalnih i međunarodnih skupova. Dobitnik je nagrada za naučnoistraživački rad Medicinskog fakulteta Univerziteta u  Istočnom Sarajevu i Komore doktora stomatologije RS.

Srđan Mašić, doktor medicinskih nauka, smjer biomedicinska informatika, docent na Katedri za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravlje.

Akademsku karijeru započeo 2006. godine kao saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu na predmetima iz oblasti Medicinske statistika i informatika, a kasnije izabran u zvanje asistenata i višeg asistenta na Katedri za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravlje Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Predavač je na studijama I, II i III ciklusa studija na predmetima iz oblasti Biomedicinske informatike i statistike i Metodologije naučno-istraživačkog rada. Član je organizacionih i naučnih odbora stručnih i naučnih skupova. Učestvovao je u procesu interne i eksterne evaluacije i akreditacije studijskih programa kao član Komisije za samovrednovanje i koordinator za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta.

Naučno-istraživački rad docenta Mašića vezan je za oblast biomedicinske informatike i statistike, javnog zdravlja, uvođenja novih metoda učenja u medicini-kompjuterski podržanog učenja,  zdravstvenih informacionih sistema, elektronskog učenja, elektronske zdravstvene dokumentacije. Objavio je više radova, među kojima i radove objavljene u vodećim međunarodnim časopisima, monografije i udžbenike. Učesnik i koautor 20  međunarodnih “Tempus” i “Erasmus+”  projekta,  osam  nacionalnih  i dva projekta finansirana od strane Svjetske zdravstvene organizacije.
Predsjednik je Udruženja za biomedicinsku informatiku i statistiku Republike Srpske.

Tel: +38758210420

Faks:+38758210007

E-pošta: irena.mladenovic@ues.rs.ba

Tel: +38758210420

Faks:+38758210007

E-pošta: srdjan.masic@ues.rs.ba

Prodekan za nastavu na stranom jeziku                                                                                                                  

Prof. dr Nedeljka Ivković

Doktor stomatoloških nauka, specijalista stomatološke protetike, redovni profesor na Katedri za stomatološku protetiku.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu angažovana je od 1998. godine kao asistent,  viši asistent, docent te vanredni profesor na pretkliničkim i kliničkim predmetima iz oblasti stomatološke protetike na dodiplomskom studiju stomatologije. Na osnovu Ugovora o međuuniverzitetskoj saradnji u periodu 2012-2017. učestvovala u nastavnom procesu na Integrisanim akademskim studijima stomatologije, Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta  u Kragujevcu, Srbija. Zatim na Studiju dentalne medicine, Medicinskog fakulteta  Sveučilišta u Mostaru,  Bosna i Hercegovina  učestvuje od 2018. godine.

U periodu od 2012-2019. godine obavljala je funkciju porodakan za nastavu,  trenutno je na poziciji prodekana za nastavu na stranom jeziku na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Od 2020. godine je predsjednik Savjeta za visoko obrazovanje Republke Srpske.

Učestvovala je u pisanju Strategije Univerziteta u Istočnom Sarajevu 2021-2026 za Sektor međunarodne saradnje kao i Prijedloga plana za unapređenje studijskih programa Univerziteta u  Istočnom Sarajevu.

Učestvovala je u procesu interne evaluacije i akreditacije studijskih programa medicina i stomatologija kao član Komisije za samovrednovanje

Naučnoistraživački rad prof. Ivković fokusiran je na temporomandibularne disfunkcije i orofacijalni bol, te njihovu povezanost sa strukturalnim, traumatskim, psihosocijalnim i hormonskim komponentama.

Autor i koautor je  89 publikacija, od toga 14 publikovanih u   Current Contents-u (CC), Science Citation Index-u (SCI), Science Citation Index Expanded (SCIE), sa ukupnim IF=21.696, (impact factor),  zatim 6 u časopisima koji su uključeni u bazu podataka Pubmed, potom 10 u časopisima koji nisu uključeni u gore pomenute baze podataka, te 59 izvoda u cjelini ili sažetaka u zbornicima međunarodnih i nacionalnih skupova.

Navedene publikacije su prema bazi  Google Scholar Citation citirane 629 puta.

https://scholar.google.com/citations?user=tbEtU8QAAAAJ

Zatim, autor i koautor je  6 udžbenika, pomoćnih udžbenika, monografija i poglavlja. Učestvovala je u više nacionalnih i međunarodnih projekata u svojstvu saradnika ili vodećeg istraživača. Član je uređivačkih i izdavačkih odbora nacionalnih časopisa, te organizacionih i naučnih odbora nacionalnih i međunarodnih skupova.

Kao mentor i komentor je učestvovala i izradi  četri doktorske i jedne magistarske teze,  dok je kao predsjednik ili član Komisije učestvovala u odbrani 15 doktorskih i magistarskih teza. Takođe je učestvovala u više  stručnih komisiji za polaganje specijalističkog ispita kako u zemnji tako i u regionu.

Dobitnik je Povelja „ Kapetan Miša Anastasijević“ za doprinos u visokom obrazovanju

Tel: +38758210420

Faks:+38758210007

E-pošta: neda.ivkovic3@gmail.com