Продекан за наставу                                                                                                                     Продекан за научно-истраживчку дјелатност и предузетништво

Проф. др Ирена Младеновић                                                                                                     Доц. др Срђан Машић

Ирена Младеновић, доктор медицинских наука, специјалиста стоматолошке протетике, ванредни професор на Катедри за оралну рехабилитацију.

На Медицинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву ангажована је од 2004. године као асистент, те виши асистент на претклиничким и клиничким предметима из области стоматолошке протетике на додипломском студију стоматологије. Од 2017. године предавач је на Катедри за оралну рехабилитацију и Катедри за примарну здравствену заштиту и јавно здравље на интегрисаном студију стоматологије, као и на III циклусу студија-смијер Клиничка медицина. Учествовала је у процесу интерне евалуације и акредитације студијских програма као члан Комисије за самовредновање и координатор за осигурање квалитета Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Научноистраживачки рад проф. Младеновић фокусиран је на темпоромандибуларне дисфункције и орофацијални бол, те њихову повезаност са структуралним, трауматским, психосоцијалним и генским компонентама. Резултате истраживања  је објавила у преко 30 научних публикација у међународним и националним часописима, те презентовала на преко 50 водећих међународних и регионалних конгреса. Као предавач по позиву излагала је на више националних и међународних скупова. Учествовала је у више националних и међународних пројеката у својству сарадника или водећег истраживача. Члан је уређивачких и издавачких одбора националних часописа, те организационих и научних одбора националних и међународних скупова. Добитник је награда за научноистраживачки рад Медицинског факултета Универзитета у  Источном Сарајеву и Коморе доктора стоматологије РС.

Срђaн Maшић, доктор медицинских наука, смјер биомедицинска информатика, доцент на Катедри зa примaрну здрaвствeну зaштиту и jaвнo здрaвљe.

Академску каријеру започео 2006. гoдинe као сарадник у настави нa Meдицинскoм фaкултeту, Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву на предметима из области Медицинске статистика и информатика, а касније изабран у звaње aсистeнaтa и вишег асистента нa Кaтeдри зa примaрну здрaвствeну зaштиту и jaвнo здрaвљe Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву. Предавач је на студијама I, II и III циклуса студија на предметима из области Биомедицинске информатике и статистике и Методологије научно-истраживачког рада. Члан је организационих и научних одбора стручних и научних скупова. Учествовао је у процесу интерне и екстерне евалуације и акредитације студијских програма као члан Комисије за самовредновање и координатор за међународну сарадњу Медицинског факултета.

Научно-истраживачки рад доцента Машића везан је за област биомедицинске информатике и статистике, јавног здравља, увођења нових метода учења у медицини-компјутерски подржаног учења,  здравствених информационих система, електронског учења, електронске здравствене документације. Објавио је више радова, међу којима и радове објављене у водећим међународним часописима, монографије и уџбeникe. Учесник и коаутор 20  мeђунaрoдних “Teмпус” и “Eрaсмус+”  пројекта,  осам  националних  и два пројекта финансирана од стране Свјетске здравствене организације.
Предсједник је Удружења за биомедицинску информатику и статистику Републике Српске.

Тел: +38758210420

Факс:+38758210007

Е-пошта: irena.mladenovic@ues.rs.ba

Тел: +38758210420

Факс:+38758210007

Е-пошта: srdjan.masic@ues.rs.ba

Продекан за наставу на страном језику                                                                                                                  

Проф. др Недељка Ивковић

Доктор стоматолошких наука, специјалиста стоматолошке протетике, редовни професор на Катедри за стоматолошку протетику.

На Медицинском факултету Универзитета у Источном Сарајеву ангажована је од 1998. године као асистент,  виши асистент, доцент те ванредни професор на претклиничким и клиничким предметима из области стоматолошке протетике на додипломском студију стоматологије. На основу Уговора о међууниверзитетској сарадњи у периоду 2012-2017. учествовала у наставном процесу на Интегрисаним академским студијима стоматологије, Факултета медицинских наука Универзитета  у Kрагујевцу, Србија. Затим на Студију денталне медицине, Медицинског факултета  Свеучилишта у Мостару,  Босна и Херцеговина  учествује од 2018. године.

У периоду од 2012-2019. године обављала је функцију породакан за наставу,  тренутно је на позицији продекана за наставу на страном језику на Медицинском факултету у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву.

Од 2020. године је предсједник Савјета за високо образовање Републке Српске.

Учествовала је у писању Стратегије Универзитета у Источном Сарајеву 2021-2026 за Сектор међународне сарадње као и Приједлога плана за унапређење студијских програма Универзитета у  Источном Сарајеву.

Учествовала је у процесу интерне евалуације и акредитације студијских програма медицина и стоматологија као члан Комисије за самовредновање

Научноистраживачки рад проф. Ивковић фокусиран је на темпоромандибуларне дисфункције и орофацијални бол, те њихову повезаност са структуралним, трауматским, психосоцијалним и хормонским компонентама.

Аутор и коаутор је  89 публикација, од тога 14 публикованих у   Current Contents-u (CC), Science Citation Index-u (SCI), Science Citation Index Expanded (SCIE), са укупним IF=21.696, (impact factor),  затим 6 у часописима који су укључени у базу података Pubmed, потом 10 у часописима који нису укључени у горе поменуте базе података, те 59 извода у цјелини или сажетака у зборницима међународних и националних скупова.

Наведене публикације су према бази  Google Scholar Citation цитиране 629 пута.

https://scholar.google.com/citations?user=tbEtU8QAAAAJ

Затим, аутор и коаутор је  6 уџбеника, помоћних уџбеника, монографија и поглавља. Учествовала је у више националних и међународних пројеката у својству сарадника или водећег истраживача. Члан је уређивачких и издавачких одбора националних часописа, те организационих и научних одбора националних и међународних скупова.

Као ментор и коментор је учествовала и изради  четри докторске и једне магистарске тезе,  док је као предсједник или члан Комисије учествовала у одбрани 15 докторских и магистарских теза. Такође је учествовала у више  стручних комисији за полагање специјалистичког испита како у земњи тако и у региону.

Добитник је Повеља „ Капетан Миша Анастасијевић“ за допринос у високом образовању

Тел: +38758210420

Факс:+38758210007

Е-пошта: neda.ivkovic3@gmail.com