R.B. NAZIV PROJEKTA KOORDINATOR
1. Uticaj  protamin sulfata na izolovane renalne i meze-

nterične arterije normotenzivnih  i hipertenzivnih pacova

 

 

Prof. dr Milovanović

Slobodan

2. Prevencija  alkoholizma u  radno aktivnoj populaciji Prof . dr Trbojević

Stevan

3. Uloga tool like receptora u procesima  fagocitoze i ubijanje  aspergillus fumigates kod djece oboljele od astme i cistčne fibroze Prof. dr Ristić  Siniša
4. Istraživanje karakteristika ličnosti i hormonskog statusa kod žena oboljelih od karcinomadojke Prof . dr Marić Veljko
5. Prevencija alkoholizma u radno aktivnoj populaciji Prof. dr Trbojević

Stevan

6 Značaj modulatora kalijumskih kanala za kontrolu kontraktilnosti izolovanog uterusa Prof.dr Milovanović

Slobodan

7. Istraživanje uloge nespecifičnog imunog odgovora u patogenezi  cistične fibroze i alergijske bronhopulmonalne aspergiloze Prof.dr Bokonjić Dejan
8. Istraživanje bihejvioralnih karakteristika kod  gojaznih

adolescenata

Prof. dr Mirković Ranka

 

9. Procjena oralnog zdravlja djece od 12-15 godina na teritorija Istočnog dijela Republike Srpske Prof.dr Djordjević Stevanka
10. Istraživanje biohemijskuh markera oboljenja sa inflamacijom niskog  intenziteta

 

Doc.dr Siniša Ristić
11. Polimorfizam gena za TNF-a kod pacijenata sa sepsom i /

Ili traumom

Prof . dr Kulić Milan
12 Inflamatorne bolesti debelog creva i antioksidativni sistemi  i /ili traumom Prof.dr  Milovanović Slobodan
13. Istraživanje efekata  primjene antipsihomatika  na nastanak na nastanak metaboličkog sindroma Prof.dr Medenica Snežana
14. Studijski odsjek Stomatologija
 

15.

Oralno zdravlje  u oboljelih od dijabetes  melitusa   Prof.dr Golijanin Ranko
16. Uticaj antioksidansa / N-Acetil-L-Cistein na Mud-88 zavisnu produkciju proinflamatornih citokina u kulturi humanih granulocita djece koja boluju od cistične fibroze   Br. Ugovora   19/6-020/961-218/09 od 31.12 2009 Prof.dr Bokonjić Dejan
17.

 

 

1.       Istraživanje žarišta  endemske nefropatije u opštini   Bjeljina

Br. Ugovora   06/0-020/961-208/09 od 31.12 2009

 

Prof.dr Kulić Milan
18. Promocija i promocija oralnog zdravlja Istočnog dijela Reublike Srpske

Br. Ugovora   06/0-020/961-198/09 od 31.12 2009

 

Prof. dr Vuličević Zoran
19. Istraživanja povezanosti depresije i/ili  psihotnih poremećaja sa metaboličkim sindromom

 

Prof.dr Medenica Snežana
20. Stanje oralnog zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj

Br. Ugovora   06/0-020/961-83/09 od 31.12 2009

 

Prof.dr Mijović Biljana
21. Efekti primjene hiperbarične oksigenoterapije na parametre inflamance i oksidativnog stresa u uslovima poremećaja glikoregulacije Br. Ugovora 06/0-020/961-210/09 od 31.12 2009

 

Prof. dr Marić Veljko
22.  

Kvalitet života  pacijenata starije dobi  smještenih u ustanve za funkcionisalno zavisne pacijente u Istočnom dijelu Republike Srpske

Br. Ugovora   06/0-020/961-6609 od 31.12 2009

 

Prof. dr Ljiljana Tihaček –Šojić
23.  

Značaj modulacije kalijumskih kanala i azot monoksida( NO) u mehanizmu relaksantnog efekta  pinacidila i pentofksifilina

 

 

Prof. dr Milovanović  Slobodan
24.

 

 

Detekcija,evidencija i praćenje djece ometene u razvoju na    područiju R.S

 

Prof.dr Rapaić   Dragan

 

 

25.  

Studija Prevalencije bolničkih infekcija u Istočnoj

Hercegovini

 

Prof. dr Mijović Biljana

 

26.

Procjena biomarkera za skrining i diferencijalnu dijagnozu  bolesti bubrega u žarištima endemske nefropatije

 

 

 

 

 

Prof. dr Siniša Ristić
27. Potencijalna uloga okratoksina u razvoju endemske efropatije na područiju Opštine Bjeljina Prof.dr  Slavica Ristić
28. Učestalost i terapija sleep apnee kod pacijenata sa opstrukcijom gornjih disajnih

puteva na teritoriji Republike Srpske

 

Prof.dr Ljiljana Tihaček-Šojić
29. Prevalenca karijesa,gingivitisa i ortodontskih anomalija u Istočnom dijelu RS

 

Prof. dr Stevanka Đorđević
30. Uticaj akutnog stresa na hroničnu bol i mišićnu osjetljivost

Kod pacijenata  sa temporandibularnim disfunkcijama

Prof. dr Nedeljka Ivković
31. Mogućnost  modulacije inflamatornog odgovora tkiva odgovora tkiva pod uticajem hiperbarične oksigenoterapije

 

 

Prof. dr Marić Veljko
32. Uloga različitih  TLR-Liganda na antifugalnu aktivnost granulocida kod djece koja boluju od cistčne fibroze

 

19/6-020/061-223/11- 30 12 2011

Prof.dr Čolić Miodrag
 

 

33.

Ozon u restaurativnoj i endodontskoj stomatološkoj terapiji:antibakterijski efekat i uticaj na VEGF u zubnoj pulpi

19/6-020/961-174/12

 

Doc. dr Nikola Stojanović
 

34.

Povezanost temporomandibularnih disfunkcija sa genetskim  polimorfizmima: individualnne  varijacije u sklonosti ka nastanku oboljenja,prisustvu bola,razvoju hroničnog bola i terapijskom efektu ibuprofena  Prof.dr Bokonjić Dejan
 

35.

Ispitivanje vrijednosti retencije na konus  krunama kod homolognih i heterologih parova Doc. dr  Nedeljka Ivković
36. Značaj molekularne biologije u dijagnostici i terapiji tumora pluća

 

 

Prof.dr Milan Kulić;
37.  Značaj antioksidativnog sistema u mehanizmu relaksantnog efekta” heksoprenalina i nikorandila na različite tipove izolovanog uterusa

 

Prof.dr Milovanović

Slobodan

38.   Efekti kombinovane primjene faktora rasta i keramičkih implantanata u terapiji infrakoštanih defekata parodoncijuma  Doc.dr Smiljka Cicmil
39. Hronična inflamacija  kod oboljenja od parodontopatije kao faktor rizika  za nastanak aterosklerotskih kardiovaskularnih oboljenja Doc.dr Smiljka Cicmil
40. Specifičnost veze dentalnih keramika i kompozitnih  cemenata Prof.dr Nedeljka Ivković
41. Prevencija  sekundarnih posledica poremećaja sluha,govora i jezika kod djece u istočnom dijelu Republike Srpske Prof.dr Maja Račić
42. Značaj molekularno-bioloških metoda u praćenju hepatiisa C virusne infekcije kod pacijenata na hemodijalizi Prof.dr Milan Kulić
43. Ispitivanje farmakološkog potencijala biljke vrijesak Prof.dr Milan Kulić
44. Imunološki parametri reakcije na ugljenu prašinu i prevalenca pneumokonioze kod radnika u rudnicima i termoelektranama Prof.dr Biljana Mijović
45. Razvoj instrumenta za skrining nutritivnog statusa i procjena malnutricije kod osoba starije životne dobi Prof.dr Nedeljka Ivković
46. Povezanost polimorfizama gena za glutation transferaze M1 i T1 sa rizikom za nastanak dijabetesne nefropatije Prof.dr Siniša Ristić
47. Povezanost serumskih i fecesnih vrijednosti citokina

 IL-2,  IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10 ,IL-13, IL-17, IL-21, IL-22, IFN-y  i TNF-a sa kliničkim i patohistološkim karakteristikama bolesnika sa kolorektalnim karcinomom

Prof.dr Veljko Marić
48. Razvoj in vitro modela humanih mijeloidnih supresorskih ćelija,kao platforme za ispitivanje novih imunoterapijskih pristupa liječenju malignih tumora (MDSCThera) Akademik Miodrag Čolić
49. Regulacija kontraktilnosti i redoks homeostaze humanih umbilikalnih krvnih sudova heksoprenalinom,magnezijum sulfatom i pinacidilom Prof.dr Slobodan Milovanović
50. Poremećaj funkcije ekstracelularnih mreža neutrofilnih granulocita kod djece sa cističnom fibrozom Prof.dr Dejan Bokonjić
51. Novi irigacioni sistemi u endodontskoj terapiji:antibakterijski efekat,uticaj na postoperativni bol i faktore rasta korijenskog dentina Doc.dr Jelena Krunić
52. Genska modulacija orofacijalnog bola: eksperimentalni,hronični i postoperativni model Prof.dr Nikola Stojanović
53. Uticaj primjene statina na morfologiju,aktivnost antioksidativnih enzima i ekspresiju endotelne lipaze u karotidnom plaku Prof.dr Radmil Marić
54 Povezanost lipidnog statusa i polimorfioze APOE gena sa dijabetesnom  retinopatijom kod pacijenata sa dijabetesom tip 2“ 19.032/961-66/19 Prof. dr Biljana Mijović“
55 Prevalencija i faktori rizika za oštećenje sluha kod bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama   “19.032/961-56/19 Prof. dr Siniša Ristić
56 Uticaj gojaznosti na efikasnost liječenja oboljelih od hronične parodontopatije“19.032/961-55/19 Prof. dr Cicmil  Smiljka
57 Fenotipska i genotipska detekcija rezistencije na karbapeneme kod enterobakterija izolovanih iz urina bolničkih i vanbolničkih liječenih pacijenata

19.032/961-57/19

 

Doc. dr Nikolina Elez Burnjaković
58 Procjena i povezanost promjenljivih faktora rizika i polimorfizama TP53,APC i KRAS gena za nastanak kolorekektalnog karcinoma rješenje 19.032/961-60/19 Doc. dr Nenad Lalović
59 Prognostički značaj karakteristika invazivnog fronta tumora,ekspresije markera rasta u karcinomu želuca“  19.032/961-59/19 Prof.dr Mirjana Ćuk