Obrazovanje za sticanje stručnog naziva specijaliste za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokom stručnom spremom podrazumjeva sticanje znanja i vještina i osposobljavanje za obavljanje visokostručnih, specijalizovanih poslova u zdravstvenoj struci i primjenu rezultata nauke u praksi.

Zdravstveni radnik koji ima visoko obrazovanje može dobiti specijalizaciju iz naučne oblasti koja je vezana za zdravstvo, na osnovu zahtjeva: zdravstvene ustanove, instituta ili medicinskog fakulteta koji se upućuje Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Specijalizacije se obavljaju po programu kojim je utvrđen obim, sadržaj i plan sprovođenja teorijske i praktične nastave i praktičnog stručnog rada, kao i znanja i vještiine koje se stiču, a sve u skladu sa Pravilnikom o planu i programu specijalizacija.


Obavještenje o održavanju specijalističke nastave – interna medicina

Plan nastave za specijalizante interne medicine

Obavještenje o održavanju specijalističke nastave – psihijatrija

Obrazac za prijavu nastave

Raspored nastave za oralnu hirurgiju

Kontakt telefon službe za specijalizacije: 058232916