Centar za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju zahvata površinu od 98,24 m² i sastoji se od 3 kabineta: kabineta za senzornu integraciju (senzorne sobe);  kabineta za habilitaciju i rehabilitaciju sluha i govora (logopedskog kabineta) i defektološkog kabineta. Klinički stručni rad uključuje pružanje podrške djeci i osobama sa posebnim potrebama, kao i roditeljima ove djece kroz savjetovanje, prevenciju (preventivno savjetodavni rad), dijagnostiku, tretman (individualni i grupni) i (re)habilitaciju u području: roditeljske zabrinutosti za djetetov razvoj, ponašanje ili učenje, oštećenja vida, oštećenja sluha, intelektualnih teškoća, poremećaja iz spektra autizma, motoričkih poremećaja i hroničnih bolesti, problema u ponašanju, teškoća jezika, govora i glasa, teškoća čitanja i pisanja, teškoća učenja, poremećaja pažnje/ hiperaktivnog poremećaja, emocionalnih teškoća, komunikacionih teškoća i teškoća senzorne integracije.

Površina same senzorne sobe iznosi 30,25 m². Senzorne sobe u kojima se realizuje proces (re)habilitacije senzorne integracije, trebale bi, godinama unazad, biti neizostavan dio ponude svih vaspitno-obrazovnih i medicinskih institucija, organizacija i institucija koje rade sa djecom i mladima sa teškoćama u razvoju. Na našoj regiji to nije slučaj, tako da je Medicinski fakultet u Foči jedina ustanova koja može da ponudi usluge kabineta za senzornu integraciju, na području opština Foča, Kalinovik, Rudo, Čajniče, Novo Goražde i Višegrad, a koje obuhvata kancelarija fonda Foča.

Centar je registrovan u sistemu zdravstvene zaštite Republike Srpske i moguće je sklapati ugovore o pružanju zdravstvenih usluga u oblasti Specijalne edukacije i rehabilitacije korisnicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Centar za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ima svoj poseban ulaz, nalazi se u prizemlju Medicinskog fakulteta u Foči i otklonjene su sve arhitektonske barijere koje bi onemogućile ili otežale pristup djeci i osobama sa posebnim potrebama. U kabinete za habilitaciju i rehabilitaciju sluha i govora i senzornu sobu ulazi se iz prostranog hodnika gdje je studentima omogućeno da kroz jednostrano staklo posmatraju rad logopeda/specijalnog edukatora i rehabilitatora sa djecom, a da dijete na tretmanu ne bude uznemireno ili uzurpirano njihovim prisustvom. Na taj način centar ima i funkciju nastavne baze za studente prvog i drugog ciklusa studijskog programa Specijalne edukacije i rehabilitacije.