Fond biblioteke Medicinskog fakulteta u Foči čini 11550 bibliotečkih jedinica stručne medicinske literature. Od toga: 4824 monografskih publikacija (knjige) na srpskom jeziku, 4141 na stranim jezicima (engleski), 1361 serijskih publikacija (časopisi). Monografije, rječnici, priručnici, enciklopedije čine 172 bibliotečke jedinice, a magistarski radovi i doktorske disertacije 892. Pored toga, Medicinski fakultet je član KOBRSON projekta, te je moguća on-line pretraga KOBRSON baze podataka.

Biblioteka pruža usluge studentima svih studijskih odsjeka Medicinskog fakulteta nabavkom i davanjem na korištenje osnovne literature za spremanje ispita. Pored toga, fond biblioteke je namjenjen i za stručno usavršavanje specijalizanata, postdiplomaca i dr medicinskih radnika. Biblioteka vrši nabavku novih izdanja udžbenika i ostale stručne literature, te na taj način ostvaruje aktuelnost fonda i omogućava uvid u najnovija naučna saznanja na polju medicinskih nauka. Distribucija manjeg broja primjeraka pojedinih udžbenika na veći broj studenata je omogućena posebnim uslovima korištenja, koje reguliše biblioteka.

Biblioteka posjeduje vlastiti prostor za čitanje (u prostoriji biblioteke), sa 4 računara sa stalnom internet vezom. Pored toga studentima je na raspolaganju čitaonica u sklopu fakulteta veličine 124 m2 sa 86 čitalačkih mjesta, te čitaonica u gradu sa 70 mjesta. Fakultet posjeduje i elektronsku čitaonicu (računarski centar) sa 32 kompjutera i stalnom internet vezom.

Evidencija korištenja bibliotečke građe se vrši pomoću elektronske baze podataka, urađene u programu MS Access, po modelu standardnih bibliotečkih programa.

Biblioteka Medicinskog fakulteta u Foči ostvaruje saradnju sa bibliotekom Medicinskog fakulteta u Sarajevu, te bibliotekama Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Beogradu u vidu razmjene potrebnih naučnih informacija, magistarskih radova, doktorskih disertacija i ostalih primjeraka bibliotečkog fonda.


Aleksandra Bokonjić

bibliotekar +387 58 210 420
E-mail : aleksandra.bokonjic@ues.rs.ba

Ana Simović

bibliotekar +387 58 210 420
E-mail : ana.simovic@ues.rs.ba

Aleksandar Petrović

bibliotekar +387 58 210 420
E-mail : aleksandar.petrovic@ues.rs.ba