OBAVJEŠTENJE o odbrani master rada

Broj:01-10-62/2

Datum: 30.05.2023. godine

Na osnovu člana 69. Statuta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i člana 50. stav 11. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Izvještajem komisije o završenom master radu, broj:01-18-144 od 11.05.2023.godine, dekan Medicinskog fakulteta iz Foče donosi

O B A V J E Š T E NJ E

O odbrani master rada

Student Tešić Jelena, javno će braniti master rad pod nazivom „ UTICAJ RIZIKO FAKTORA NA POJAVU JEZIČKIH POREMEĆAJA KOD DJECE “, dana 23.06.2023.godine, u 11:30 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči.

Master rad je dostupan javnosti i može se pogledati svakim radnim danom od 08:00 do 19:00 časova u Biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči.

Dostavljeno:                                                                                                      D E K A N

1.Oglasna tabla                                                                                       Prof.dr Dejan Bokonjić

2.Web site

3.A/A