Dokumenti

Dokumentacija za prijavu teme doktorske disertacije

Format doktorske disertacije

Izjava za mentora – 1

Izjava za mentora – 2

Izvještaj o podobnosti teme i kandidata

Izvještaj o ocjeni završene doktorske disertacije

Zahtjev za davanje saglasnosti na prijedlog teme disertacije

Zahtjev za davanje saglasnosti na izvještaj o urađenoj disertaciji

 

Obrazci po novom  Pravilniku o studiranju na trećem ciklusu studija na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (2019. godina):

 

Prijava predloga teme za izradu doktorske disertacije

Izvještaj o podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata

Zahtjev za davanje saglasnosti na izvještaj o podobnosti teme doktorske disertacije i kandidata

Uputstvo za izradu doktorske disertacije

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije

Zahtjev za davanje saglasnosti na izvještaj o urađenoj doktorskoj disertaciji

Izjava o autorstvu

Izjava o istovjetnosti štampane i elektronske verzije doktorske disertacije

Godišnji izvještaj mentora o napredovanju doktoranda 

Uputstvo za izradu naslovne strane