РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ

МЕДИЦИНА

СТОМАТОЛОГИЈА

ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА – РЕДОВНИ СТУДЕНТИ

ЗДРАВСТВЕНА ЊЕГА – ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ

СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА