Трећи уписни рок

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину првог циклуса студија  у академској 2018/2019. години на Медицинском факултету у Фочи

 

Организациона јединица Контакт информације Студијски програм Први циклус
Самофинансирање
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ФОЧА

 

 

73300 Фоча,

Студентска 5

Тел: 058/216-200, 210-420,

210-007, 220-470

   
   
Здравствена њега 10
   

1. Медицински факултет – први циклус студија

1.1Звање које се стиче завршетком студијског програма – Дипломирани медицинар здравствене његе – 240  ECTS

1.2 Пријемни испит: Тест из биологије, хемије и здравствене његе

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

2.1 Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и  Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

2.2 Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

2.3 Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:

 • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
 • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

2.4 Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).

2.5 На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.

2.6 По оба  критеријума могуће је остварити највише 100 (сто) бодова.

2.7 Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља комисија за упис студената факултети/академије универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета.

2.8 Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба критеријума на ранг-листи.

2.9 У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

2.10 На Медицинском факултету у Фочи право уписа имају кандидати који остваре најмање по 50% тачних одговора из сваког теста појединачно.

 

 1. КОНКУРСНИ РОКОВИ

(1)  пријављивање кандидата почиње 18.09.2018. а завршава 21.09.2018. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

(2) полагање пријемног испита обавиће се 24.09.2018. са почетком у 9,00 часова;

(3)  објављивање резултата конкурса је 25.09.2018. године, а коначне ранг листе до 26.09.2018.године до 14 часова;

(4)  упис примљених кандидата je 27-28.09.2018. године

 

4.ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

4.1. Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2018/19. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинанирају трошкове студија, ванредне студнете и студенте стране држављане првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује одлуком управног одбора високошколке установе.

4.2.  Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за студијске програме факултета/академија Универзитета у Источном Сарајеву, осим на академијама Универзитета у Источном Сарајеву и Мeдицинског факултета у Фочи, гдје износи 70,00 КМ.

Уплата  ће се вршити према одлукама Управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на факултетима/академијама Универзитета.

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

 • Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

4.4    Приликом уписа/пријаве на првом циклусу студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци

(3) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;

(4) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности,

(5) љекарско увјерење подносе кандидати:

 • за Медицински факултет у Фочи, издато од стране студентске поликлинике Медицинског факултета у Фочи,
 • за Факултет физичког васпитања и спорта Пале;
  • Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног Конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је Конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

 • Ранг-листа објављује се на огласној табли и интернет страници факултета/академије Универзитета/високе школе.
 • Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академије, у року од 24 часа од објављивања ранг-листе на огласној табли, односно интернет страници факултета/академије универзитета/високе школе.

4.7 Одлука по приговору донoси се у року од 24 сата од дана од подношења приговора, саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли /интернет страници факултета/академије универзитета/високе школе.