OBAVJEŠTNJE ZA STUDENTE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA

IZRADA ZAVRŠNOG RADA JE OBAVEZNA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA. ZAVRŠNI RAD PRIJAVLJUJE SE STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA NA PROPISANOM OBRASCU SA SPISKA ODABRANIH TEMA USVOJENIH NA SJEDNICCI NAUČNO NASTAVNOG VIJEĆA MEDICINSKOG FAKULTETA U FOČI DANA 18.06.2020.GODINE.

 PRIJAVA ZAVRŠNOG MASTER RADA OBAVEZNA JE DA SE PREDA NAJKASNIJE DO 28.08.2020.GODINE, SA UPLATNICOM U IZNOSU OD 500 KM, ŠTO JE I UJEDNO UPLATA ODBRANE MASTER RADA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA. PROCEDURE I POSTUPAK PRIJAVE I IZRADE ZAVRŠNOG RADA NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA KAO I OBASCI  ZA ISTE NALAZE SE U STUDENTSKOJ SLUŽBI FAKULTETA KAO I NA SAJTU UNIVEZITETA www.ues.rs.ba

Odluka o usvajanju tema za izradu master radova