Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze kandidata dr Krstović Gorane

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Foči, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, broj:01-3-98 od 13.07.2010. godine imenovana je Komisija za ocjenu i javnu odbranu urađene magistarske teze kandidata Krstović dr Gorane pod naslovom: “ UPOREDNE VRIJEDNOSTI I KLINIČKI ZNAČAJ C-REAKTIVNOG PROTEINA KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLEŠĆU I PNEUMONIJOM“ u sljedećem sastavu:

1. Prof. dr sc. med Jelena Stanić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina sa pneumoftiziologijom, Medicinski fakultet u Foči, mentor i predsjednik Komisije.
2. Prof. dr sc. med Mirjana Ćuk, vanredni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet u Foči, komentor i član Komisije.
3. Prof. dr sc. med Bojana Kisić, vanredni profesor, uža naučna oblast Klinička i medicinska biohemija, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, član komisije Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Foči broj:01-3-60 od 20.11.2019. godine produžen je rok za izradu i odbranu magistarske teze.

Izvještaj u cjelosti možete preuzeti ovdje.