Interni oglas za izbor studenata u Nastavno – naučno vijeće Medicinskog fakulteta

Na osnovu člana 20. Statuta Medicinskog fakulteta Foča broj 01-3-22 od 06.11.2012. godine i 01-3-49 od 26.01.2015. godine, dekan raspisuje

I N T E R N I   O G L A S

Za izbor studenata u Nastavno – naučno vijeće Medicinskog fakulteta

I

 Raspisuje se Interni oglas za izbor studenata u Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta u Foči, za akademsku 2018/19. godinu.

II 

Izbori za članove Nastavno – naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Foči će se održati 25.12.2018. godine na glasačkom mjestu u prostorijama SSMF Foča koje će biti otvoreno od 08:00 do 16:00 časova.

III 

Na izborima po osnovu ovoga Oglasa će se birati ukupno 20 predstavnika studenata – članova Nastavno – naučnog vijeća u širem sastavu ( 5 sa studijskog programa Medicina, 5 sa studijskog programa Stomatologija, 4 sa studijskog programa Zdravstvena njega, 4 sa studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija i 2 predstavnika studenata trećeg ciklusa studija ).

Izabrani članovi Nastavno – naučnog vijeća u širem sastavu će između sebe izabrati/delegirati članove Nastavno – naučnog vijeća u užem sastavu ( 2 sa studijskog programa Medicina, 2 sa studijskog programa Stomatologija, 1 sa studijskog programa Zdravstvena njega, 1 sa studijskog programa Specijalna edukacija i rehabilitacija i 1 predstavnik studenata trećeg ciklusa studija  ).

IV

Prijava na Interni oglas se vrši lično, pismenim putem na protokol Fakulteta uz obavezno prilaganje biografije i uvjerenja o statusu studenta.

Prijave se primaju od 18.12.2018. godine do 24.12.2018. godine do 12:00 časova.

Pravo da budu birani imaju svi studenti Medicinskog fakulteta koji su prvi put upisali akademsku 2018/19. godinu.

Pravo glasa imaju svi studenti Medicinskog fakulteta u Foči.

V

Izbore provodi i organizuje Izborna Komisija koju imenuje dekan Fakulteta, a koja ima pet članova (tri predstavnika studenata i dva predstavnika Fakulteta).

Izborna Komisija je obavezna rezultate održanih izbora objaviti u roku od 24 sata od zatvaranja glasačkih mjesta.

Prijavljeni kandidati koji nisu izbrani imaju pravo prigovora na objavljene rezultate u roku od 3 dana. Prigovor se podnosi Vijeću Fakulteta, a odluka Vijeća po prigovoru je konačna.

 

D E K A N

 Prof.dr Milan Kulić