Интерни оглас за избор студената у Наставно – научно вијеће Медицинског факултета

На основу члана 20. Статута Медицинског факултета Фоча број 01-3-22 од 06.11.2012. године и 01-3-49 од 26.01.2015. године, декан расписује

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С

За избор студената у Наставно – научно вијеће Медицинског факултета

I

 Расписује се Интерни оглас за избор студената у Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Фочи, за академску 2018/19. годину.

II 

Избори за чланове Наставно – научног вијећа Медицинског факултета у Фочи ће се одржати 25.12.2018. године на гласачком мјесту у просторијама ССМФ Фоча које ће бити отворено од 08:00 до 16:00 часова.

III 

На изборима по основу овога Огласа ће се бирати укупно 20 представника студената – чланова Наставно – научног вијећа у ширем саставу ( 5 са студијског програма Медицина, 5 са студијског програма Стоматологија, 4 са студијског програма Здравствена њега, 4 са студијског програма Специјална едукација и рехабилитација и 2 представника студената трећег циклуса студија ).

Изабрани чланови Наставно – научног вијећа у ширем саставу ће између себе изабрати/делегирати чланове Наставно – научног вијећа у ужем саставу ( 2 са студијског програма Медицина, 2 са студијског програма Стоматологија, 1 са студијског програма Здравствена њега, 1 са студијског програма Специјална едукација и рехабилитација и 1 представник студената трећег циклуса студија  ).

IV

Пријава на Интерни оглас се врши лично, писменим путем на протокол Факултета уз обавезно прилагање биографије и увјерења о статусу студента.

Пријаве се примају од 18.12.2018. године до 24.12.2018. године до 12:00 часова.

Право да буду бирани имају сви студенти Медицинског факултета који су први пут уписали академску 2018/19. годину.

Право гласа имају сви студенти Медицинског факултета у Фочи.

V

Изборе проводи и организује Изборна Комисија коју именује декан Факултета, а која има пет чланова (три представника студената и два представника Факултета).

Изборна Комисија је обавезна резултате одржаних избора објавити у року од 24 сата од затварања гласачких мјеста.

Пријављени кандидати који нису избрани имају право приговора на објављене резултате у року од 3 дана. Приговор се подноси Вијећу Факултета, а одлука Вијећа по приговору је коначна.

 

Д Е К А Н

 Проф.др Милан Кулић