LISTA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE OPREME NA  MEDICINSKOM FAKULTETU/AKADEMIJI*

Rb. Nazivopreme Opisnamjene Laboratorija/centar/institutukojojsenalazi
1. Dvokomorno kupatilo za izolovane organe, Ugo Basile 4050 Uređaj za simuliranje fizioloških uslova za izolovane organe (u cilju mjerenja njihove funkcije) Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
2. Jednokomorno kupatilo za izolovane organe, Ugo Basile 4000 – 2 kom Uređaj za simuliranje fizioloških uslova za izolovane organe (u cilju mjerenja njihove funkcije) Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
3. Masterfllex peristaltička pumpa Pumpa za podešavanje precizne brzine protoka tečnosti kroz cjevaste sisteme (npr. izolovane organe) Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
4. Kružni unirekord kanal sa akvizicionim softver uređajem (softverski pisač za praćenje izolovanih organa) Ugo Basile 17304 – 2 kom. Uređaj za bilježenje i mjerenje funkcije izolovanih organa Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
5. Izometrijski pretvarač sile (transdjuser) UgoBasile–  8 kom. Transformator izometrijske promjene funkcije (dužine) izolovanih organa u električni signal (koji se mjeri i bilježi na softverskom pisaču) Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
6. Rota-Rod aparat za miševe, UgoBasile 47600 Uređaj za mjerenje uticaja lijekova na motornu koordinaciju i ravnotežu miševa Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
7. Hot/Cold Plate (topla/hladna ploča) Ugo Basile 35100 Uređaj za mjerenje uticaja toplih i hladnih draži na senzaciju miševa Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
8. Pretvarač pritiska (Pressure transdjuser), UgoBasile 17844-F Transformator promjene vrijednosti krvnog pritiska u električni signal Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
9. Obezglavljivač (Dekapitator) Za trenutnu dekapitaciju malih laboratorijskih životinja Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
10. Automatski refleks kondicioner za aktivno izbjegavanje, Ugo Basile 7532 Uređaj za ispitivanje uslovnih (Pavlovljevih) refleksa kod pacova i miševa Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
11. Rezervoar za tečni azot (lokator 8 plus) – 2 komada Rezervoar za tečni azot Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
12. Analitička vaga sa stolom sa mermernom pločom Uređaj za precizno odmjeravanje mase Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
13. Aparat za destilaciju vode Aparat za destilaciju vode Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
14. Softverski uređaj za praćenje izolovanih organa  – ručna izrada Uređaj za bilježenje i mjerenje funkcije izolovanih organa Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
15. Transdjuser Ch1 i Ch2 – ručna izrada Transformator izometrijske promjene funkcije (dužine) izolovanih organa u električni signal (koji se mjeri i bilježi na softverskom pisaču) Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
16. Kombinovani frižider Pohranjivanje uzoraka, reagenasa i hemikalija na odgovarajućoj tempretaturi Centar za biomediicnska istraživanja / Laboratorija za farmakologiju
17. Kombinovani frižider Pohranjivanje uzoraka, reagenasa i hemikalija na odgovarajućoj tempretaturi Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
18. Eppendorfvarijabilne mikropipete Precizno volumetrijsko uzorkovanje Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
19. EppendorfMiniSpincentrifuga , 2 komada Formiranje gradijenta u tečnom uzorku rotacijom Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
20. Eppendorf PCR Mastercycler Personal Uređaj za lančanu reakciju polimerazom Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
21. VilbertLourmat UVtransiluminator, sistem za dokumnetaciju i agaroznu gel elekstroforezu Sistem za dokumnetaciju i agaroznu gel elekstroforezu Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
22. Memmertvodeno kupatilo Uređaj za inkubaciju uzoraka, reagenasa i hemikalija na odgovarajućoj tempretaturi Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
23. Memmertsuhi sterilizator Uređaj za inkubaciju uzoraka, reagenasa i hemikalija na odgovarajućoj tempretaturi Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
24. EppendorfBiophotometer Plus Spektrofotometrijski uređaj za određivanje koncentracije nukelinskih kiselina i proteina Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
25. Mikrotalasnapećnica Uređaj za zagrijavanje uzoraka, reagenasa i hemikalija Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
26. Analitička vaga Uređaj za precizno određivanje mase Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
27. VorteksVWR Uređaj za miješanje malih volumena na određenoj brzini rotacijom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
28. Magnetna mješalica sa grijačem Rešo do 250°c sa magnetom Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
29. Magnetna mješalica sa grijačem Rešo do 250°c sa magnetom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
30. Prenosni mini zamrzivač Pohranjivanje uzoraka, reagenasa i hemikalija na odgovarajućoj tempretaturi za transport Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
31. Uspravni zamrzivač, 2 komada Pohranjivanje uzoraka, reagenasa i hemikalija na odgovarajućoj tempretaturi Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
32. Zamrzivač, do -80 Pohranjivanje uzoraka, reagenasa i hemikalija na odgovarajućoj tempretaturi Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
33. Labnetvarijabilne mikropipete Precizno volumetrijsko uzorkovanje Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
34. Olympus  fluorescentni binokularni mikroskop Optički uređaj za posmatranje fluorescentno obilježenih predmeta koji se ne vide golim okom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
35. Isolab pH metar Uređaj za odreživanje pH vrijednosti Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
36. Isolabvorteks Uređaj za miješanje malih volumena na određenoj brzini rotacijom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
37. AB One Step Plus real time PCR Uređaj za Uređaj za lančanu reakciju polimerazom i oređivanje nivoa ekspresije DNK Centarzabiomediicnskaistraživanja/Laboratorija za molekularnu genetiku
38.

Gyrozenmini centrifuga

Formiranje gradijenta u tečnom uzorku rotacijom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
39. Hettich Rotofix 32 centrifuga Formiranje gradijenta u tečnom uzorku rotacijom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
40. Boeco invertni mikroskop Optički uređaj pogodan za posmatranje ćelijskih kultura Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
41. Thermo Scientific laminar Uređaj za rad u sterilinim uslovima i sa ćelijskim kulturama i kulturama tkiva Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
42. Thermo Scientific CO2 inkubator Komora koja obezbjeđuje optimalne i kontrolisane uslove za kultivaciju ćelija ili skladištenje kulture tkiva Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
43. BioTek aparat za ispiranje mikrotitarske ploče sa čitačem i štampačem Aparat za ispiranje mikrotitarskih ploča i određivanje apsorbance uzoraka u mikrotitarskoj ploči Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
44. Konus binokularni mikroskop Optički uređaj za posmatranje predmeta koji se ne vide golim okom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
45. Uspravni zamrzivač do -24, 2 komada Čuvanje uzoraka, reagensa i hemikalija na odgovarajućoj tempretaturi Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
46. Uspravni frižider, 2 komada Čuvanje uzoraka, reagensa i hemikalija na odgovarajućoj tempretaturi Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
47. Olympus  binokularni mikroskop Optički uređaj za posmatranje predmeta koji se ne vide golim okom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
48. Univerzalna centrifuga Hettich Universal 320R230-240V50-60 Hz

sa hlađenjem (SN:8111)

Formiranje gradijenta u tečnom uzorku rotacijom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
49. Attune acoustic focusing cytometar

Protočni citometar

Kompjuterizovani aparat sa softverom za analizu ćelija na osnovu njihovih svojstava da fluoresciraju i rasipaju svjetlost Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
50. Laser Aparat za fototermalno dejstvo Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
51. Nosač za centrifugu marke  Hettich, za rotor 1494, 4 komada Dio centrifuge koji se postavlja na rotor, a namijenjen je za stavljanje kiveta (uložaka) sa uzorcima Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
52. Synergy HTX Multi-Mode Reader – BioTek

Automatski multimodalni čitač apsorbance, fluorescence i lumniscence sa softverom

Uređaj za određivanje apsorbance, fluorescence i lumniscence u uzorcima Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
53. Set pipeta, 2 komada Precizno volumetrijsko uzorkovanje Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
54. Set pipeta Precizno volumetrijsko uzorkovanje Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
55. Finn set pipeta Precizno volumetrijsko uzorkovanje Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
56. Ependorf multikanalna automatska pipeta Precizno volumetrijsko uzorkovanje više uzoraka istovremeno uz analognu kontrolu Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
57. Finn multikanalna manuelna pipeta Precizno volumetrijsko uzorkovanje više uzoraka istovremeno uz manuelnu kontrolu Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
58. Automatizovani istraživački mikroskop Science Leica DM6000 M Optički uređaj pogodan za posmatranje površine materijala i ćelija Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
59. Dionex™ IC Pure™ Water Purification System

Aparat za prečišćavanje vode

Aparat koji omogućava dobijanje dejonizovane vode Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
60. Witeg ultrazvučno kupatilo Aparat  namijenjen za čišćenje i uklanjanje prljavštine, masti, voskova i ulja iz laboratorijskih instrumenata i uzoraka ultrazvučnom frekvencijom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
61. Biosan Multi-vortex V-32

Vorteks aparat

Uređaj za miješanje malih volumena na određenoj brzini rotacijom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
62. Tehtnica Vibromix 10-vortex

Vorteks aparat

Uređaj za miješanje malih volumena na određenoj brzini rotacijom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
63. Mašina za pranje suđa Pranje laboratorijske plastike i stakla za višekratnu upotrebu Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
64. Digitalno ultrazvučno kupatilo – koristi se za odvajanje hemijskih reakcija UV zracima gdje je fluid voda Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
65. Magnetna mješalica sa grijačem koristi se za zagrijavanje do 250 stepeni C sa magnetom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
66. STEP ONE PLUS LPTP koristi se za lančanu reakciju polimerazom i određivanja nivoa ekspresije DNK Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
67. Aparat za prečišćavanje vode aparat koji omogućava dobijanje dejonizovane vode Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
68. Aspirator sa kanisterom za višekratnu upotrebu Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
69. Kolica za reanimaciju Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
70. Madrac za multifunkcionalni bolesnički krevet Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
71. Multifunkcionalni bolesnički krevet – Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
72. Monitor pacijenta Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
73. Multi – vorteks uređaj za mješanje malih volumena na određenoj brzini rotacijom Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije
74. Finpipete precizno volumetrijsko uzorkovanje Centar za biomediicnska istraživanja/Laboratorija za imunologiju i biologiju ćelije

You can see a detailed list of equipment on the page: https://ri.ues.rs.ba/category/mef/