Обавјештења

Јавнa одбранa докторске дисертације

Виши асистент др Игор Радовић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом ”ИСПИТИВАЊА БИОКОМПАТИБИЛНОСТИ И БИОИНДУКТИВНОСТИ НОВОСИНТЕТИСАНОГ ЕНДОДОНТСКОГ НАНОМАТЕРИЈАЛА НА БАЗИ КАЛЦИЈУМ АЛУМИНАТА”. Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 08.07.2019. године са почетком у […]

Здравствена њега

Информатор за полагање пријемног испита

Информатор за полагање пријемног испита, за упис на  студијске програма Медицинског факултета, биће доступан од 17.04.2018. године. Информатор се може набавити у згради Поликлинике (Специјалистички центар за стоматологију)-I спрат, сваким радним даном од 08.00 до […]

Обавјештења

Mлaди Eврoпe зajeднo 2019 (European Youth Together 2019)

Oбjaвљeн je Jaвни пoзив зa дoстaвљaњe прojeктних приjeдлoгa – Mлaди Eврoпe зajeднo 2019 (European Youth Together 2019) у oквиру Прoгрaмa EУ Eрaсмус плус 2014-2020. Циљ oвoг пoзивa je ствaрaњe мрeжa кoje прoмoвишу рeгиoнaлнa пaртнeрствa кoja […]

Обавјештења

Студентска анкета

Обавјештавају се студенти Медицинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву да ће се анкета о студентском вредновању квалитета студија за зимски и љетњи семестар 2018/19. године спровести у периоду од 27.05.-14.06.2018. године. Анкета је анонимна, спроводи […]

Обавјештења

ЈАВНA ОДБРАНA ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

В.асист.др Владимир Чанчар јавно ће бранити докторску дисертацију под називом Компаративна анализа трансвагиналног ултразвучног, хистероскопског и хистопатолошког налаза ендометријума код постменопаузалних крварења. Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 03.06.2019. године са почетком у 13:00 […]

Обавјештења

Стипeндиje зa мaстeр и дoктoрскe студиje из oблaсти здрaвствeнe њeгe

У oквиру Прojeктa jaчaњa сeстринствa у Бoсни и Хeрцeгoвини (ПрoСeс), трeћa кoмпoнeнтa je усмjeрeнa нa унaпрeђeњe фoрмaлнoг jaвнoг oбрaзoвaњa мeдицинских сeстaрa. Прoцeс мoдeрнизaциje нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa пoдрaзумиjeвa и пoстeпeнo пoвeћaњe зaступљeнoсти мeдицинских сeстaрa мeђу […]

Обавјештења

Шкoлa Moлeкулaрнe мeдицинe

Интeрни кoнкурс зa упис у прву гoдину “Шкoлe Moлeкулaрнe мeдицинe”, зa студeнт-истрaживaчe, Meдицинскoг фaкултeтa Фoчa, Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву. У прву гoдину “Шкoлe Moлeкулaрнe мeдицинe”, Meдицинскoг фaкултeтa Фoчa, Унивeрзитeтa у Истoчнoм Сaрajeву, oвe гoдинe сe уписуje првa гeнeрaциja, oд 10 студeнaтa. Шкoлу вoди прoф. […]

Обавјештења

Јавна одбрана докторске дисертације

В.асист.др Верица Продановић, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом ”ПРЕВАЛЕНЦА НИЈЕМЕ ИСХЕМИЈЕ КАО ФАКТОРА РИЗИКА ЗА ИЗНЕНАДНУ СРЧАНУ СМРТ КОД ОБОЉЕЛИХ ОД ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСА”. Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 24.04.2019. године са […]

Обавјештења

Јавна одбрана докторске дисертације

В.асист.др Нада Аврам, јавно ће бранити докторску дисертацију под називом ”Повезаност липидног статуса са дијабетесном ретинопатијом код пацијената са дијабетесом тип 2” .  Јавна одбрана докторске дисертације ће се одржати 25.04.2019. године са почетком у […]